Home

Hustota a tlak

Relativní hustota 0,2 znamená, že 20 % celkového objemu dřeva je ponořeno pod vodou, zatímco dřevo plove. Pokud by kostka dřeva měla relativní hustotu 0,6, tak by 60 % dřeva bylo ponořeno pod hladinou vody. Led má hustotu okolo 920 kilogramů na metr krychlový. To znamená, že relativní hustota ledu je 0,92. A to je důvod. tlak, hustota, vzduchu, stlačiteľnosť, hustota vzduchu, tlak vzduchu, stlačiteľnosť vzduchu, 116337, Hustota a tlak, hustota plynu, hustota kapaliny, vnější tlak Pro zpřístupnění vzdělávacích materiálů musíte být na portálu přihlášeni a přiřazeni ke své škole Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon. Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky, měřidlo a vzorec na jejich výpočet. - Žák na základě zadání vypočítá příklady na zjištění objemu, hustoty, hmotnosti, tlaku aj. Výukový kurz Vlastnosti kapalin, hustota a tlak k předmětu Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná, ale může se měnit. Hustota se také může měnit s teplotou, tlakem, látkovým množstvím a v čase (při studiu tuhých těles lze však závislost na čase obvykle zanedbat). Obecně je tedy hustota funkcí souřadnic, teploty, tlaku a času, tzn

Hustota a tlak nasycené vodní páry. Hustota ρ [ró] (g m -3) a tlak p (Pa) nasycené vodní páry v závislosti na teplotě t (°C). Tlak nasycené páry p (kPa) v závislosti na tepl otě t. Horní čísla přičítejte k teplotě (30+1=31°C 30+2=32°C atd.) Tedy tlak pro 86°C najdete na protnutí řádku 80 a sloupce 6 13.2.2014 | Otakar Brandos Rozložení tlaku, hustoty a teploty vzduchu se s rostoucí nadmořskou výškou postupně mění. Jiný tlak a hustota vzduchu jsou u hladiny moře, jiný ve výšce 500 m n. m. a nebo ve 2 000 m n. m. či 4 000 m n. m. a výše v hladinách, kde se pohybují výškoví horolezci či letadla

Hustota kapalin - tabulky hustoty kapalných látek. Hustota - kapaliny. Úvod > Tabulky > Hustota - kapaliny Hustota kapalin. Pokud není uvedeno jinak je uváděna hustota kapalin při 20 °C. Tabulka hustoty vybraných kapalin: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Acetofenon: 1 033 : Aceton: 789,9: 792 : Allylalkohol: 854 : Anilin Hydrostatický tlak závisí na hloubce. Příčinou hydrostatického tlaku je tíhová síla působící na kapalinu. Čím větší hloubka, tím větší je hydrostatický tlak. Závisí také na druhu kapaliny. Čím větší je hustota kapaliny, tím větší je hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak h v kapalině je tlak způsobený vlastní tíhou kapaliny a pro jeho velikost platí: h = ℎ, kde ℎ je hloubka, ve které tlak měříme, hustota kapaliny a tíhové zrychlení. Příprava měření 1. Pomocí USB kabelu připojte rozhraní LabQuest Mini k počítači. 2 Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku. Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984). Tlak páry

Relativní hustota (video) Hustota a tlak Khan Academ

Použití. Měření atmosférického tlaku má velký význam v meteorologii, neboť atmosférický tlak (a především jeho změny a rychlost těchto změn) jsou důležité pro předpověď počasí.Například zvýšení atmosférického tlaku obvykle znamená příchod slunečného počasí s malou oblačností, zatímco pokles tlaku ohlašuje příchod oblačnosti a deštivého počasí 6) Doplň do tabulky hodnoty hustoty a hydrostatického tlaku v hloubce 1 metr. Kapalina Voda Etanol Glycerol Rtuť Hustota (kg/m3) Hydr.tlak (Pa) 7) Jak velký hydrostatický tlak je u dolní části přehradní hráze, kde je hloubka 40 m? 8) Jak velký hydrostatický tlak je v hloubce 25 cm, je-li nádoba naplněná postupně vodou, rtutí Co se týká hustoty kapalin, jejich hodnoty si můžeme dohledat v MFChT (Matematické, fyzikální a chemické tabulky). U vody počítáme s hustotou 1000 kg na m 3, ale např. u slané/mořské vody se hustota zvedá na 1030 kg na m 3.. To, že hydrostatický tlak závisí na hloubce h, hustotě kapaliny ρ a velikosti tíhového zrychlení g jsme odvodili na základě vzorce objemu pro.

Fyzika - Úroveň 2 - Video - Hustota a tla

Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon

Porovnání hustoty vody a oleje na základě hmotnosti a viskozity Upraveno podle Macháček, M. (1999). Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Prométheus. Hustota. Hustota určuje hmotnost látky připadající na daný objem. Značí se ρ (čti ró). Čím má látka větší hustotu, tím má při stejném objemu. Parciální tlak nasycené vodní páry je tedy tlakem vodní páry při nasycení. Tento tlak je funkcí pouze teploty a je zároveň maximálním tlakem pro zadanou teplotu. Pára se se vzduchem může mísit v libovolném poměru, má-li pára i vzduch při tlaku 100 kPa teplotu vyšší než 100 °C. pp < p Tlak syté páry nad kapalinou s rostoucí teplotou roste. Zvýšíme-li totiž teplotu kapaliny a její syté páry, zvětší se vnitřní energie soustavy. Další část kapaliny se vypaří, čímž vzroste hustota molekul syté páry a současně se zvětší střední rychlost jejích molekul. Tyto změny způsobí vzrůst tlaku syté páry b) kritická hustota oxidu uhličitého je 468,2 kg m-3 a kritický tlak 73,82 bar. Vypočtěte jeho Vypočtěte jeho kritickou teplotu, předpokládáte-li, že se jeho stavové chování řídí Dietericiho rovnicí

Vlastnosti kapalin, hustota a tlak - Fyzika pro 6

Vypočtěte, jak velké tlakové síle mořské vody muselo v hloubce 10 900 m odolávat okénko O 1 o obsahu 3 dm 2 na horní části batyskafu a jak velká tlaková síla působila na okénko O 2 o stejném obsahu 3 dm 2 na spodní části batyskafu. Jak se projeví rozdíl ve velikostech obou sil? Atmosférický tlak neuvažujte hustota kapaliny se mění s teplotou a tlakem. Hustota vody oproti teplotě a tlaku je uvedeno níže: Viz také Vody - Hustota, měrná Hmotnost a Tepelná Expantion Koeficient, pro online kalkulačku, tabulky a grafy zobrazující změny s teplotou.,C) dt = t1 - t0 = změna teploty - rozdíl mezi konečnou a počáteční teplota (oC Akustická intenzita I [W.m −2] je plošná hustota akustického výkonu. S přihlédnutím ke vztahu (23) a (24) lze odvodit vztah mezi akustickou intenzitou a akustickým tlakem. Například prahové (tj. pro člověka nejnižší slyšitelné) hodnotě akustické intenzity I0 = 10 −12 W.m −2 odpovídá prahová hodnota akustického tlaku Hustota: Tlak kapaliny a průtoku: Požadavky na software. HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform,.

Hustota - Wikipedi

Hustota suchého vzduchu. Tabulka uvádí hodnoty hustoty suchého vzduchu v kg/m³ v závislosti na teplotě -20 až +40 °C, atmosférickém tlaku, resp. nadmořské výšce. Zdroj: Technický průvodce - Větrání a klimatizace Výpočet hydrostatického tlaku Hydrostatický tlak vypočteme podle vztahu: p = h . ρ. g Tlak (Pa) Hloubka (m) Hustota (kg/m3) Vz. př.: Jak velký hydrostatický tlak působí na kuličku u dna v hloubce 60 cm pod vodou? h = 60 cm = 0,6 m p = h . ρ . g ρ = 1000 kg/m3 p = 0,6 . 1000 . 10 g = 10 N/kg p = 6000 Pa p= ? P Objem a tlak plynu, hustota vzduchu - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Objem a tlak plynu, hustota vzduchu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Atmosférický tlak způsobuje sílu, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.. Atmosférický tlak dosahuje nejvyšších hodnot při hladině moře (popř. povrchu planety) a s rostoucí výškou klesá. Atmosférický tlak není stálý, ale kolísá na daném místě zemského povrchu kolem určité hodnoty

Hustota a tlak nasycené vodní páry

Morská voda - Morská voda - Hustota morskej vody a tlak: Hustota materiálu sa udáva v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu a vyjadruje sa v kilogramoch na meter kubický v systéme SI jednotiek. V oceánografii bola hustota morskej vody historicky vyjadrená v gramoch na kubický centimeter. Hustota morskej vody je funkciou teploty, slanosti a tlaku Hustota 15.2 CO JE TEKUTINA? Tlak 1 15 Tekutiny SÌla, kterou voda p sobì na tïlo pot pïëe, dos ne znaënè odnoty jiû p i potopenì do pomïrnï malè loubky na dno bazènu Hustota nafty je 800 kg/m3 a hodnota tíhového zrychlení je 9,81 m/s2. O jakou hodnotu vzroste ve vodë hydrostatický tlak na každé dva metry hloubky? Hustota vody je 1000 kg/m3 a hodnota tíhového zrychlení je 9,81 m/s2. V jaké hloubce pod volnou hladinou rtuti je stejný hydrostatický tlak jako je hydrostatický tlak Hydrostatický tlak roste: s hloubkou ponoření v kapalině (čím větší hloubka, tím větší tlak) s hustotou kapaliny (čím větší hustota, tím větší tlak a naopak) slaná voda má větší hustotu než sladká - ve stejné hloubce je větší tlak... Nezáleží na množství (hmotnosti, objemu) kapaliny!

Atmosférický tlak podle nadmořské výšky, změna - Treking

  1. Vypočti tlak v kapalině, má-li malý píst obsah 20 cm2 a působí na něj síla 50 N. Jak velkou silou působí voda na velký píst, je-li jeho obsah 200 cm2? S 1 = 20 cm 2 = 0,002 m2 S 2 hustota kapaliny kg/m3 g.
  2. Tlak vzduchu nadmořská výška. • Vzorec a kalkulátor jednoduchého výpočtu. Tlak klesá přibližně o 0.1 hPa na 1 metr, čili 100 hPa na 1 km výšky, ale je třeba počítat s hustotou vzduchu, která se mění s výškou. . Ve vyšších vrstvách atmosféry tlak klesá pomaleji. Teplota vzduchu klesá o 1 °C na každých 150 m.
  3. Hustota mořské vody je 1030 kg/m3. [2,575 MPa] 2) V hloubce 150 cm naměříme hydrostatický tlak o velikosti 11 250 Pa. Určete druh kapaliny. [750 kg/m3 - benzín] 3) V jaké hloubce ve vodě je hydrostatický tlak 50 kPa? [5 m] 4) Vypočítej hydrostatický tlak krve v prstech na nohou u člověka, který je vysoký 180 cm. Kre
  4. Hustota vzduchu Učitel nám zadal příklad a nevím si s ním rady. Mám spočítat ze stavové rovnice( p*V=n*R*T) hustotu vzduchu při teplotě 0°C a tlaku 101325 Pa
  5. Fyzika/Hustota molekul ideálního plynu Dobrý den, prosím jaká je přibližně hustota molekul ideálního plynu při tlaku 4nPa a teplotě 16 stupňů? Pro Boltzmannovu konstantu použijte hodnutu 1,38.10^-23J.K^1
  6. Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).Hustota se také mění v závislosti na teplotě, tlaku a látkovém množství (viz stavová rovnice)
  7. • hodnota hustoty molekul by musela být čty řikrát menší ⇒ balónek by musel obsahovat čty řikrát mén ě molekul ⇒ hmotnost hélia by m ěla být čty řikrát menší. P ř . 7: Ur či tlak kyslíku v uzav řené nádob ě p ři teplot ě 0 0 C a hustot ě 1,41kg m⋅ -3 (normáln

Hustota kapalin - fyzikální tabulky objemové hmotnost

PPT - Hydrostatický tlak PowerPoint Presentation - ID:843810

Rozložení tlaku, hustoty a teploty vzduchu se s rostoucí nadmořskou výškou postupně mění. Jiný tlak a hustota vzduchu jsou u hladiny moře, jiný ve výšce 500 m n. m. a nebo ve 2 000 m n. m. či 4 000 m n. m. a výše v hladinách, kde se pohybují výškoví horolezci či letadla ; Měření vzorku ve vodě. 1 Hustota krve byla stejná jako hustota směsi: \(\rho_{k} \dot= 1{,}04 \mathrm{\frac{g}{cm^3}}.\) × Původní zdroj : Problem solvers Physics, Research and Education Association, 2010 Zpracováno v bakalářské práci Michaely Jungové (2013)

Hydrostatický tlak závislost tlaku na hustotě kapalin

b) kritická hustota oxidu uhličitého je 468,2 kg m-3 a kritický tlak 73,82 bar. Vypočtěte jeho Vypočtěte jeho kritickou teplotu, předpokládáte-li, že se jeho stavové chování řídí Dietericiho rovnicí 2 Př. 4: Vysv ětli, jak se zm ění rovnováha uvnit ř sklenice, pokud: a) zmenšíme objem, který vypl ňuje pára, b) snížíme teplotu. a) Zmenšíme objem, který vypl ňuje pára. Zmenšení objemu ⇒ v ětší tlak páry, v ětší hustota částic ⇒ více částic, které se vrací d Hustota ledu je 0,9 g·cm-3., hustota vody pak 1000 kg·m-3. 5. Zlatý předmět má na vzduchu hmotnost 96,25 g. Ponořen ve vodě je vyvážen závažím o hmotnosti 90,25 g. Rozhodněte, zda je předmět dutý. Pokud ano, určete objem dutiny. Hustota zlata je 19,25 g·cm-3. Hustota vody je 1000 kg·m-3. 6 Bude-li tlak p v různých místech rovinné plochy o obsahu S různý, pak velikost kolmé tlakové síly bude =∫ (S) F pdS . 2.1.-4 Tlak v tekutin ě m ůže být vyvolán vn ější silou (nap ř. p ůsobením pístu ve válci s tekutinou) nebo vlastní tíhovou silou p ůsobící na tekutinu. Často se uplat ňuje obojí silové p ůsobení

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku - TZB-inf

Určete molární objem ethanolu za tlaku 15 MPa a teploty 293,15 K. Data: Hustota ethanolu při 293,15 K a tlaku 0,1 MPa je ϱ=0,789 g/cm 3.Koeficient stlačitelnosti ethanolu má za těchto podmínek hodnotu κ T = 1,11. 10 −9 Pa −1, o níž předpokládejte, že nezávisí na tlaku Sytá a přehřátá pára. Jestliže nalijeme kapalinu do uzavřené nádoby, je počet molekul opouštějících povrch kapaliny větší než počet molekul, které se za stejnou dobu vracejí zpět do kapaliny. Objem kapaliny se proto zmenšuje a současně se zvětšuje hustota a tlak páry nad kapalinou 8.4 Tlak syté páry. Vpravíme-li do uzavřené prázdné nádoby kapalinu, přemění se část kapaliny v páru, která vyplní prostor nad kapalinou. Měříme-li tlak této páry, zjistíme, že nezávisí na vnitřních rozměrech nádoby a hmotnosti kapaliny v nádobě Plyn při nízkém a vysokém tlaku. Odčerpáme-li z nádoby při stálé teplotě plyn, zmenšuje se hustota molekul v nádobě a snižuje se jeho tlak.Zmenšení hustoty molekul plynu v nádobě má vliv na volnou dráhu molekul l - délka přímočarého úseku mezi dvěma po sobě jdoucími srážkami molekuly s jinou molekulou. Pro popis vlastností plynu má význam statistická. • Hustota 2.7 g/cm³ • Velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost • Velmi dobrá korozní odolnost • Nízká pevnost i po deformačním zpevnění tlak, DT, tvařitelnost tah + DT tah/tlak komplexní tah 2024 clad-T3 2024 clad - T3 7175-T73 7010+7050-T74 7175-T73/T7

Atmosférický tlak - Wikipedi

kém atmosférickém tlaku klesá, při nízkém naopak stoupá (z těchto stránek je také obr. 4). Na závěr této části jen pro zajímavost: měření baro-metrického tlaku prováděl také EmilijChristianovičLenz (1804 - 1865) na filipínském ostrově Luzón a změřil výšky několika hor. Obr. 3 Goethůvbarometr Obr. VarimPivo.cz - Domácí vaření piva, Homebrewing Fórum pro všechny přátele zlatavého moku a vaření piva Pokud byste tedy kontrolovali tlak ihned po jízdě, pneumatiky by byly zahřáté a hodnota by byla zkreslena, jelikož ohřátý vzduch v pneumatikách s teplem zvětšuje objem a tlak v pneumatice. Ideální je tedy kontrolovat tlak zhruba 20 minut po jízdě a nenechávat pneumatiky delší dobu na slunci

Hydrostatický tlak s rostoucí hloubkou roste. Dvě různé kapaliny mají ve stejné hloubce různý hydrostatický tlak (větší tlak je v hustší kapalině) p h = h . ρ . g nejprve je nutné zkontrolovat jednotky: tlak p h [Pa] hloubka h [m] hustota ρ [kg/m3] na principu hydrostatického tlaku fungují spojené nádob Hustota Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síla Newtonovy zákony Tlak Tření Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plyn Krevní tlak je vlastně síla, kterou krev působí na stěnu tepen. Je charakterizován dvěma hodnotami, protože srdce, které jako pumpa vhání krev do cévního řečiště, pracuje cyklicky a opakovaně prochází klidovou a pracovní fází. Tlak je nejvyšší v okamžiku, kdy se srdce stahuje a vypuzuje krev do tepen. Tento tlak se.

Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás již nikdy nebudou znamenat problém Ve větší nadmořské výšce je nižší tlak a tedy nižší hustota vzduchu, proto se zvuk šíří pomaleji. Za standardních podmínek je u hladiny moře rychlost šíření zvuku přibližně 340 m/s. Ve výšce 10 km je asi 300 m/s. Tomu odpovídá pokles rychlosti asi 4 m/s na každý 1 km výšky Tlak je fyzikálna veličina, je to pomer sily F k ploche S, na ktorú táto sila kolmo pôsobí:. Jednotkou tlaku je pascal (Pa), čo je newton na meter štvorcový - N.m −2.Tlak neúčinkuje iba v bode pôsobenia sily, ale prenáša sa objemom telesa. Patrí k základným termodynamickým veličinám. Hydrostatický tlak []. Hydrostatický tlak v plynoch a kvapalinách je daný hmotnosťou.

Tlakové pole jedné tlakové hladiny (například hladiny 850hPa) se nazývá absolutní topografie. Pokud tlak vzduchu klesá, klesá i jeho hustota. Tato s rostoucí teplotou vzduchu též klesá a totéž platí o rostoucí vlhkosti vzduchu Hustota horninového prostředí Hustota hornin výrazně ovlivňuje litostatický tlak a naopak platí, že s narůstajícím tlakem nadloží se hustota zvyšuje. Střední hustota kontinentální zemské kůry je v rozmezí 2,7 - 2,8 g/cm 3 měření (délka, tlak hustota)| Digitální pneuměřič Rozsah měření až 7 BAR Lze přepínat na tyto jednotky: bar, kPa, psi nebo kg/cm2 (Atm) než je hustota vody ­ hladina je výš) II 29­16:54 Příklady: 1/ Doplň tabulku a narýsuj. a) Urči hydrostatický tlak ve vodě pro hloubky h uvedené v tabulce. h (m) 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 ph (kPa) II 29­16:58 b) Na milimetrový papír narýsuj graf závislosti tlaku na hloubce můžeme její pravou stranu stanovit před řešením rovnice. Hustota plynů je proměnná a závislá na tlaku p.Když závislost vyjádříme dle (4,6), je pravá strana rovnice (4,7´´) funkcí tlaku a její hodnotu nelze před řešením celé rovnice stanovit. Pro plyny je proto výhodnější místo objemové síly zavést do rovnice (4,7´´) intenzitu silového pole (srov

Fyzika Testy - cvičení z fyziky - Tla

Zemní plyn - fyzikální vlastnosti - TZB-inf

Dopočítej online snadno a rychle hustotu kapaliny (plynu), rychlost proudění, tlaku vodního sloupce podle bernouliho rovnice. Zadej čtyři veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačk Hydrostatický tlak způsobený tíhou rtuti je 13,5krát vtší , než kdyby v nádob byla vod a. POZNÁMKA: Protože hustota vody je 13,5krát menší než hustota rtuti, bude stejného hydrostatického tlaku u dna nádoby dosaženo při 13,5krát vtší výšce → h = 13,5 ∙ 0,15 = 2,025 m. P ÍKLAD-4 Sbírka úloh, str. 87, cv. 46 Hustota kapaliny je naopak téměř neměnná. Například hustota vody na dně oceánu.kde je obrovský tlak.je téměř stejná jako hustota vody na hladině. Proto můžeme bez problémů používat model nestlačitelné kapaliny. 8.3. Tlak V závěru předchozího odstavce jsme použili slovo tlak. Nyní si ukážeme, o jakou veličinu jde Výsledky výpočtů - hydrostatický tlak. 1, Kde bude větší hydrostatický tlak - 20 cm pod vodou nebo 2 cm po hladinou rtuti?Dokaž výpočtem.. Voda: hustota = 1000 kg/m3 ph = h . ρ . g. h = 20 cm = 0,2 m ph = 0,2 . 1000 . 1

Pro tlak 99,5 kPa, teplotu 29 °C a relativní vlhkost 43 % (aktuální hodnoty lze změřit senzorem počasí) je hustota vzduchu ρ zhruba 1,15 kg/m3. Vypočítaný výsledek (v tomto případě 487 Pa) se liší od naměřené hodnoty 495 Pa o méně než 2 %. • Je třeba rozlišovat tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře a skutečný. Max q je bod, keď atmosférický let kozmickej rakety dosiahne maximálny dynamický tlak, drak rakety je v ňom vystavený maximálnemu mechanickému namáhaniu. Štrukturálne zaťaženie rakety je úmerné dynamickému tlaku a môže viesť k obmedzeniu letovej obálky rakety.. Dynamický tlak q je matematicky definovaný ako =, kde ρ je hustota vzduchu a v je rýchlosť rakety.

Hydrostatický tlak, hustota kapalin - YouTub

Tlak v kvapaline; Předmět: Fyzika Úroveň: ZŠ - 2. časť Typ materiálu: Učitelská lekce Na konci lekcie by ste mali byť schopní: - vysvetliť pojmy tlak a vnútorný tlak kvapaliny; - uviesť Pascalov zákon; - vypočítať hydrostatický tlak. Mali by ste už vedieť: - čo je tlak; - ako vypočítať tlak, ak sú zadané hodnoty záťaže a plochy povrchu N/kLDY H drostatický tlak 1) ypoëítej tlak ve vodë prehradní nádrže, je-li hloubka h a hustota vody p = 1000k /m3=1g/cm e) h = 3500mm 2 ypoëítej tlak v moFské vodë, je-li hloubka h a hustota Na hladinu totiž působí píst v podobě vzduchu, který má atmosférický tlak. Ten není zanedbatelný. Překvapením je, že v nádobách různých tvarů, v nichž voda dosahuje do stejné výšky, je u dna stejný tlak. Hydrostatický tlak skutečně závisí jenom na hloubce vody a ne na tom, jak vypadá nádoba Hustota,rychlost,síla,tlak.notebook 1 October 23, 2012 SEŘAĎ LÁTKY PODLE HUSTOTY ( OD NEJVĚTŠÍ K NEJMENŠÍ ) Hustota,rychlost,síla,tlak.notebook 2 October 23, 2012. Hustota,rychlost,síla,tlak.notebook 3 October 23, 2012 NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE SESTAV Z PÍSMEN NÁZEV ZAŘÍZENÍ,KTERÝM. Tato rozdílná hustota způsobuje silné proudění, jehož velitelé ponorek využívali. Rozdílné hustoty vody využívaly za 2. světové války německé ponorky, aby potichu propluly Gibraltarským průplavem, který spojuje Atlantický oceán a Středozemní moře. Pokuste se vysvětlit

PPT - EKOLOGIE PowerPoint Presentation, free download - ID

nalezení velikosti hydrostatické tlakové síly. V práci je rovněž ukázán vliv stlačitelnosti kapaliny. Pokud je kapalina vystavena tlaku, byť tlaku v kapalině vyvolaném její vlastní tíhou, dojde ke zvýšení její hustoty a tím pádem ke zvýšení jejího tlaku. Jsou zde ukázány tř Vztažný tlak Pv[Pa] 101 325 vztažná hustota rov [kg/m3] Ze stavové rovnice ID plynu 1. Z kompresního poměru vypočteme tlak na výstupu P2 P2 [Pa] 2. Přepočteme denní množství na hmotnostní průtok m. [kg/s] 3. Z rovnice vyjádříme a vypočteme délku plynovodu L900 [m Centrální tlak. Hodnotu centrálního tlaku p c odhadneme na základě výše uvedených vztahů. Tlak záření p r budeme zanedbávat, neboť je pro hvězdy s hmotnostmi srovnatelnými s hmotností Slunce mnohem menší než tlak plynu p E.. Vyjdeme z rovnice hydrostatické rovnováhy zapsané zjednodušeně p = p E.Tuto podmínku si lze představit tak, že tlak plynu v blízkosti středu.

PPT - Fyzika PowerPoint Presentation, free download - IDDélka :: Fyzika MaršovskáPPT - Kapaliny PowerPoint Presentation, free download - ID