Home

Alkany skupenství

Alkany - Chemi

Alkany tvoří homologickou řadu jejíž členové se liší o skupinu - CH 2 - . Fyzikální vlastnosti: Se stoupajícím počtem uhlíků stoupá teplota tání a varu (viz následující tabulka). Na počtu uhlíků jsou závislé skupenství alkánů. Alkány, které obsahují 1 až 4 uhlíky jsou látky plynné, alkany které. Alkany se vyskytují například v zemním plynu, ropě, v přírodním asfaltu. Podle počtu uhlíků v řetězci se mění vlastnosti, například skupenství. Alkany obsahující jeden až čtyři atomy uhlíku C 1 až C 4 jsou plyn Alkany se vyskytují ve všech skupenstvích za běžných podmínek. V kapalném skupenství jsou alkany s počtem uhlíků od 5 do 17. Ty, které mají menší počet uhlíků jsou plynné a ty s více uhlíky jsou bílé pevné látky. Body varu a tání postupně stoupají s přibývajícím počtem uhlíků

SKUPENSTVÍ: alkany CH 4 až C 4 H 10 jsou v běžných podmínkách plynné látky, alkany C 5 H 12 až C 14 H 30 jsou kapalné látky a alkany od C 15 H 32 jsou pevné látky. • TEPLOTA VARU se v řadě alkanů pravidelně zvyšuje. • HUSTOTA alkanů v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm3 Žáci se seznámí s alkany. V rámci tohoto modulu žác i rozd ělí alkany podle skupenství. Popíší jejich základní charakteristiky (vazba, koncovka, obecný vzorec, vazebný úhel), vyjmenují nejznám ější alkany a p řiřadí k nim použití.

Alkany, cykloalkany ucebnice

 1. Zatímco pro alkany C4 existují 2 izomery a pro alka-ny C5 to jsou 3 izomery, u alkanů C6 je již známo 5 izomerů, pro alkany C10 lze spočítat 75 izomerů a u alkanů C20 to je celých 366 319 izomerů. Počet izomerů alkanu C167 existuje přibližně 10 80, což přesahuje počet hmotných částic v pozo
 2. Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.002
 3. Skupenství alkanů: Plynné. Kapalné a plynné. Pevné a kapalné. Kapalné, plynné i pevné. Pevné. Jsou alkany reaktivní? Ano, hodně. Ano, ale hodně málo. Ne, vůbec. Alkany jsou: Výbušné a hořlavé. Výbušné. Hořlavé. Ani jedno. Jsou rozpustné ve vodě? Ano. Ne. A proč jsou nebo nejsou ve vodě rozpustné? Prostě to tak je.
 4. Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.. Pro označení skupenství se také používá pojem fáze, který je však obecnější než skupenství, neboť látka může za různých teplot a tlaků existovat v jednom skupenství, ale v různých fázích, lišících se např

Uhlovodíky I-alkany / Střední školy / CHEMIE PRO ŠKOLY

Alkany a cykloalkany 1) Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování Největším zdrojem alkanů je ropa a zemní plyn. Zemní plyn je směs uhlovodíků, kterou tvoří z 60 - 97 % methan. V malém množství se v něm vyskytuje také ethan, propan, butan a také nežádoucí příměsi, které se musí před zpracováním odstranit Tedy že se při pokojové teplotě vyskytují v kapalném nebo pevném skupenství. Alkany, které obsahují od 5 do 18 uhlíků, jsou kapalné. Například oktan, který je součástí benzínu. Alkany s více uhlíky než 18, jako třeba parafíny nebo vosky, bývají pevné látky. Myslím, že ne všechny názvy jsou pro vás úplně nové

HUSTOTA - v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm3 ROZPUSTNOST - všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se dokonale mísí BARVA - čisté alkany jsou bezbarv ŘADA ALKAN Ů VLASTNOSTI ALKAN Ů • SKUPENSTVÍ : alkany CH 4 až C 4H10 jsou v běžných podmínkách plynné látky, alkany C 5H12 až C 14 H30 jsou kapalné látky a alkany od C 15 H32 jsou pevné látky. • TEPLOTA VARU se v řad ě alkan ů pravideln ě zvyšuje. • HUSTOTA alkan ů v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1 ,0 g/cm3 Pracovní list k učivu Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany. Podle údajů na snímku 8 v prezentaci rozhodni, v jakém skupenství bude heptan při teplotě 20 °C, -95 °C a 125 °C (tt = - 90,6 °C, tv = 98,4 °C). 20 °C -95 °C. 125 °C. Úkol 6 rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce

 1. Ano, vaše tělo je dokáže rozlišovat, a až budeme dnes hotoví, budete toho schopni i vy sami. Organická chemie - Alkeny a alkyny. Alkany, jak si jistě vzpomínáte, jsou nasycenými uhlovodíky. Uhlíky v nasycených uhlovodících jsou navázané na nejvyšší možné množství atomů, které zvládne uhlík navázat, což jsou 4
 2. Jaké mají alkeny skupenství za normálních podmínek? K čemu se používá ethen, propen a butadien, izopren? Podle čeho a jak dělíme alkadieny? Nakresli strukturní vzorec pentenu. Nakresli racionální vzorec oktenu. Co je příčinou vyšší reaktivity alkenů oproti alkanům? Jaká je hlavní surovina pro výrobu syntetického.
 3. Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny, deriváty uhlovodíků Vyhodnocovací tabulka pro učební materiál Číslo variace Číslo otázky Správná odpověď neb
 4. Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi. Nový!!: Alkany a Skupenství · Vidět víc » Teplota tání. Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství.

Alkany - Chemie — testi

 1. Alkany - Tiscali.c . 3.2. Změny skupenství Kapitola, která je zařazena do učiva fyziky i chemie, může být využitelná opět pro práci s molekulovými sta-vebnicemi. A to i přesto, že uvedené změny nejsou ozna-čovány jako chemické (nedochází ke změně podstaty lát-ky)
 2. Alkany jsou uhlovodíky s jednoduchými vazbami, zakon čení v jejich názvu je -an. Propan a butan se používají jako palivo. Methan, ethan, propan a butan se vyskytují za normálních podmínek ve skupenství plynném. Sm ěs propanu a butanu se vzduchem je výbušná. 5) Dopl ňte produkt následující reakce h
 3. Které alkany mají skupenství pevné ? Alkany s počtem uhlíkových atomů C 16 a výše (hexadekan a výše) jsou pevné látky. Obecně pro uhlovodíky platí, že čím je řetězec uhlovodíku delší, tím vyšší jsou jeho teploty tání a varu.? Jaké jsou u alkanů teploty tání a varu
 4. • SKUPENSTVÍ - alkany CH 4 až C 4 H 10 jsou v běžných podmínkách plynné látky alkany C 5 H 12 až C 14 H 30 jsou kapaliny alkany od C 15 H 32 jsou pevné látky • ROZPUSTNOST - všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se dokonale mís
 5. Alkany jsou nejjednodušší uhlovvodíky. Mají pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku, proto jim řekneme nasycené (každý atom uhlíku poskytuje 4 jednoduché vazby). Tvoří homologickou řadu molekul s obecným vzorcem C n H 2n+2. Skupenství alkanů: C 1 - C 4 - plynné skupenstv.
 6. Alkyny: fyzikální vlastnosti, popis, tabulka. S vývojem studia organické chemie mezi velkou skupinou uhlovodíků byla odlišena samostatná třída alkyny. Tyto sloučeniny se nazývají nenasycené uhlovodíky, které ve své struktuře obsahují jednu nebo více trojných (jiné názvy - trojitý uhlík nebo acetylen), které je.

UHLOVODÍKY S JEDNODUCHÝMI VAZBAMI - ALKANY, CYKLOALKANY - uhlovodíky s jednoduchými vazbami v uhlíkovém řet ězci - koncovka - an (methan m ůže mít kapalné skupenství) - nap ř. Uran. Propan CH 3 - CH 2 - CH 3, butan CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 - bezbarvé, ho řlavé plyn Skupenství: Teplota varu (°C) Ethen: C 2 H 4 CH 2 = CH 2: Plyn-104,6: Propen: C 3 H 6: CH 3 CH = CH 2: Plyn-47,0: 1 - buten: C 4 H 8: CH 3 CH 2 CH = CH 2: Plyn-6,0: 1 - penten C 5 H 10: CH 3 CH 2 CH 2 CH = CH 2: Kapalina: 30, Jejich skupenství (fáze) závisí na molární hmotnosti, jinak též řečeno na počtu atomů uhlíku v řetězci. Tři nejjednodušší alkeny - ethen, propen a buten - jsou plyny, alkeny s 5 až 16 uhlíky kapaliny a vyšší pevné voskovité látky. Chemické vlastnosti. Alkeny jsou poměrně stálé sloučeniny E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy

Alkany. - uhlovodíky v jejichž molekule jsou jednoduché vazby. - CnH2n + 2 , přípona -an. - plyny a kapaliny jsou bezbarvé, ve formě pevné látky bílé. - Skupenství: C1 - C4 - plyny, C5 - C15 - kapaliny, vyšší než C16 jsou pevné látky. - Vlastnosti: nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech, samy. 1 Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva •uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby •obecný vzorec alkanů: C nH2n+2 cykloalkanů: C nH2n •homologický přírůstek -CH 2- Dělení alkanů • přímé • větvené u větvených rozlišujeme uhlíkové atomy primární sekundární terciární kvartérn Acyklické uhlovodíky: alkany, alkeny, alkadieny, alkyny Alkany (parafiny) (Parrum affinis = nereaktivní, málo slučivý) Obecný vzorec: CnH2n+2 Názvoslovná koncovka: -an Pouze jednoduché vazby S rostoucím počtem C roste: ρ, M, tt, tv neplatí pro rozvětvené řetězce Homologická řada: každý následující člen má přírůstek -CH2- (methylen) Skupenství: C1-C4 plyny C5. odhadněte skupenství alkanů : C1-C4 - C5-C15 - ostatní - Nejvýznamnější alkany a cykloalkany - zjistěte vlastnosti, výskyt a využití těchto látek. Methan. úplná oxidace, dokonalé spalování částečná oxidace, nedokonalé spalován

Jaké mají alkany -C 17 (za normálních podmínek) skupenství? a) plynné b) pevné c) kapalné od varu alkanů s rostoucí molekulovou hmotností: a) roste b) klesá c) zůstává stejný Nasycené uhlovodíky jsou: a) velmi reaktivní b) málo reaktivní c) nereaktivní Jak se nazývá reakce, která je typická pro alkany Alkany C n H 2n+2 jsou to otevřeném řetězciuhlovodíky, které obsahují v pouze jednoduchévazby uhlík- uhlík Př. mezi alkany patří : zde vám pak uvedu příklad, který zabere asi 3 až 4 cm nepatří : zde vám pak uvedu příklad, který zabere asi 3 až 4 cm Vlastnosti alkanů v názvu je koncovka -an skupenství : Alkany a cykloalkany. Nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami. Mohou být lineární, rozvětvené i cyklické. Alkany. C n H 2n+2. Parafíny. Cykloalkany. C n H 2n. Nafteny . Vyskytují se v zemním plynu (plynné alkany), ropě (kapalné a pevné i cyklo.), přírodním asfaltu (pevné a cyklo) skupenství - plynné (1-4atomů C) - paliva - kapalné (5-15 atomů C) - benzíny, topné oleje - pevné (16 a více atomů C) Významné alkany methan bezbarvý, hořlavý plyn (namodralý plamen) obsažen v zemním plynu, se vzduchem tvoří výbušnou směs chemická surovina propan, butan hořlavé plyn

4. Ethylen má skupenství a/ plynné 5. Vzorec acetylenu je a/ CH 4 b/ kapalné b/ C 2H2 c/ pevné c/ C 2H4 6.Acetylen patří mezi a/ alkany b/ alkeny c/alkyny 7. Hořlavý plyn propylen se používá k výrobě a/ polystyren Alkany, cykloalkany 2a1. Vypočítej objem oxidu uhličitého za normálních podmínek, který vznikne spálením 4 g butanu. 2a2. Urči souhrnné vzorce těchto polycyklických uhlovodíků: 2a3. Neznámý alkan má hustotu 2,593 g/l. Hustota dusíku za stejných podmínek je 1,250 g/l Alkany Alkany byly dříve nazývány parafíny (podle latinského parum affinis = málo slučivý), protože byly považovány za málo reaktivní. obr. Chemie na každém kroku, Nakl. MOBY DICK, Praha Definice Alkany jsou uhlovodíky, které mají v otevřeném uhlíkatém řetězci mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby

Skupenství - methan-butan = plynné. pentan-16C = kapalné. 17C a více = pevné. Reaktivita - malá (alkany alkeny alkiny) Vodivost - elektricky . nevodivé. Rozpustnost - nerozpouštějí. se ve vodě - kapalné alkany jsou rozpouštědla (např.tuků) m. ethan-butan - bezbarvé, snadno zápalné, extrémě hořlavé plyny (obsaž. Alkany a cykloalkany. Jsou uhlovodíky s otevřeným řetězcem a jednoduchými vazbami mezi uhlíky. Názvy končí koncovkou -an. Skupenství: Alk. an. y. Plynné (1 až 4 uhlíky) Kapalné (5 až 14) Pevné (15 a více) V ropě, zemním plynu. Dříve nazývané parafiny Alkany jsou uhlovodíky s jednoduchými vazbami, zakončení v jejich názvu je -an. Propan a butan se používají jako palivo. Methan, ethan, propan a butan se vyskytují za normálních podmínek ve skupenství plynném. Směs propanu a butanu se vzduchem je výbušná. 5) Doplňte produkt následující reakc obecný vzorec alkanů/cykloalkanů. CnH2n+2 CnH2n. nejjednodušší alkany/cykloalkany. CH4 C3H6. C2H6 C4H8. C3H8 C5H10. tvoří homologickou řadu - každý následující člen se liší od předchozího o stejný tj. homologický přírůstek - CH2, u členů homologické řady vzrůstá i teplota tání a varu (platí pro nerozvětvené uhlovodíky prezentace s interaktivními prvky zaměřená na vlastnosti alkanů - skupenství, závislost teploty tání a varu na počtu uhlíků v molekule alkanu, zápach, barvu a hořlavost alkany, skupenství alkan.

Skupenství - Wikipedi

Alkany (parafiny) (Parrum affinis = nereaktivní, málo slučivý) Obecný vzorec: C n H 2n+2; Názvoslovná koncovka: -an; Pouze jednoduché vazby; S rostoucím počtem C roste: ρ, M, t t, t v neplatí pro rozvětvené řetězce; Homologická řada: každý následující člen má přírůstek -CH 2 - (methylen) Skupenství: C 1-C 4 plyn Téma Alkany Období tvorby VM 2011-2013 Ročník 9. Autor Mgr.Alena Čelovská Anotace o možnosti využití VM DUM slouží k definování pojmu alkany, homologická řada, izomerie, k seznámení s názvoslovím alkanů , vzorci a jejich vlastnostmi. Ověření (dle TK) 20.12.201

Dobrý den devítko, vašim úkolem bude vypracovat tento pracovní list a poslat do 3.3. 8:00!! Budu známkovat, je to povinné odevzdat! Alkany Jmenuj 4 nejvýznamnější alkany. methan, ethan, propan, butan. Doplň v tabulce jejich společné vlastnosti (za normálních podmínek) a výskyt: skupenství barva hořlavost rozpustnost. ve vodě těžší / lehčí. než vzduch výskyt plyny bezbarvé extrémní ne těžší v zemním plynu Jmenuj nejjednodušší uhlovodík. metha

Kapalné skupenství - kapalina neboli kapalná látka jePPT - Alkany PowerPoint Presentation, free download - ID

Alkany - prac.l. - RVP.C

 1. plynné alkany v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu plynné alkany? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem plynné alkany.
 2. Alkany 3. Seznámení s alkany. 199 stažen Třídění základních pojmů - látka a těleso, procvičení skupenství. 235 stažen.
 3. Uhlovodíky nasycené - alkany Očekávaný výstup Vytvoří vzorce základních nasycených uhlovodíků, odvodí ze vzorců jejich název. Uvede charakteristické vlastnosti a využití základních nasycených uhlovodíků. Vysvětlí nedokonalé spalování uhlovodíků a upozorní na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Anotac

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi plynné alkany. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz plynné alkany. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi. Všechny nalezené odpovědi si.

ALKANY - Hajduc

Alkany, Alkeny, Alkyny. Aromatické uhlovodíky jejich skupenství také závisí na molární hmotnosti a počtu atomů uhlíku v řetězci • Ethen, propen a buten jsou plyny, alkeny 5-16 uhlíků jsou kapaliny a vyšší jsou pevné, voskovité látky Alkany,cyklo,alkeny Prir2_7-39 Číslo projektu: 39 Vzdělávací oblast: 6 - Člověk a příroda Okruh: 6-2 - chemie 3. Z látek uvedených v tabulce vyber a uve ď název t ěch, kter

Alkany - Tiscali.c

 1. 10. Napiš název a chemický vzorec uhlovodíku, který má schopnost přecházet při zahřívání ze skupenství pevného přímo na plynné. Pojmenuj aparatury, vyber a popiš vhodnou aparaturu pro tuto skupenskou změnu a pojmenuj ji
 2. vzorec skupenství barva hořlavost toluen naftalen 5. Doplň do tabulky názvy aromatických uhlovodíků podle jejich použití: využití výroba výbušnin rozpouštědlo výroba syntetic. kaučuku insekticid náze
 3. us 89 stupňů Celsia
 4. Vlastnosti a reakce kyselin Fyzikální vlastnosti. Jsou dány nepolárním alkylovým zbytkem a silně polární karboxylovou skupinou. Tab. 1: Vlastnosti uhlovodíkového zbytku a polární karboxylové skupiny (1) Karboxylové skupiny se mezi sebou váží vodíkovými vazbami a dochází tak v pevném, kapalném a částečně i plynném skupenství ke spojování molekul
 5. 1 3 2 AZ - KVÍZ 4 5 6 8 10 7 9 12 13 Pyramida 14 11 15 21 19 17 20 18 16 Námět: Jana Drahovzalová Úprava a modifikace: Mgr. Milada Roštejnská, RNDr. Renata.
 6. - skupenství - C. 1 - C 4. jsou plyny - C. 5 - C 15. kapaliny - s více než 15 C pevné látky - bezbarvé - nepolární, nerozpustné ve vodě - rozpustné v nepolárních sloučeninách - málo reaktivní = parafiny - podléhají pouze homolytickému štěpen
 7. HUSTOTA - v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm3. ROZPUSTNOST - všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se dokonale mísí Uprav chemické rovnice dokonalého hoření propanu a butanu: C. 3 H 8 + O 2 → CO 2 + H 2

ELU

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘVN OR AN KÁ M Pracovní listy Mgr. Renata Hančíková, RNDr. Miroslava Hermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002 Skupenství plynné (po 3 C v řetězci),kapalné (po 16 C) a vyšší alkeny jsou pevné voskovité látky. Násobná vazba zvyšuje reaktivitu. Výskyt v přírodě vzácný, výroba z alkanů vytvořením dvojné vazby

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky - MojeChemi

Skupenství alkanů: 1C - 4C: plyny (PB) 5C - 15C: kapaliny (PHM) 16C a více: pevné látky (vosky) Významné alkany. Methan CH 4 •(důlní plyn, bahenní plyn) •bezbarvý, hořlavý plyn, se vzduchem tvoří výbušnou směs •obsažen v atmosféře planet, v permafrost Klíčová slova: alkany, hořlavé plyny, skupenské změny, fázový diagram Úvod Metan se přepravuje i v kapalném skupenství jako LNG - liquified natural gas, ale v kryogenních podmínkách za -162oC (pouze na záoceánských lodích) První čtyři alkany jsou plyny, od pátého po čtrnáctý alkan jsou kapalné, nad patnáct uhlíků jsou ve skupenství pevném. Nejsou reaktivní, ochotně reagují pouze s kyslíkem. Významné alkany: Methan - bezbarvá plynná látka, hlavní složka zemního plynu, se vzduchem vytváří výbušnou směs. Použív

Roztřiď následující látky na alkany, alkeny a alkyny. 21. Zakroužkuj vlastnosti ethynu - acetylenu. 22. Zakroužkuj správné vzorce benzenu. svou schopností přecházet při zahřívání z pevného skupenství přímo do skupenství plynného. 1 7 2 3 5 4 6 1 uhlovodíky s trojnou vazbo Podle druhu vazeb - nasycené - acykl. = alkany - cykl. = cykloalkany - nenasycené a) nasycené = alkany, cykloalkany - mají 4 rovnocenné vazby, liší se o CH2 - bezbarvé, ve vodě nerozpustné, plynné, tuhé a kapalné - přírodní zdroj - ropa, zemní plyn b) nenasycené uhlovodíky - v molekule alespoň 1 násobná vazb Silany, stejně jako alkany, tvoří řadu obecného vzorce Si n H 2n+2 (n = 1-8). Silan a disilan jsou plyny, vyšší homology kapaliny. Působením kyseliny chlorovodíkové na silicid hořečnatý Mg 2 Si vzniká jejich směs (lze ji rozdělit frakční vakuovou destilací), v níž je obsah jednotlivých homologů nepřímo úměrný jejich molekulovým hmotnostem UHLOVODÍKY - dvouprvkové sloučeniny. a ., každý atom uhlíku se váže vazbami na další atom

skupenství pevné při 20°C vzhled bíĺý tuhý materiál 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatických LC50 >1000 mg/l 96 hod Ryb uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <5% n-hexan (Požáry kapalin nebo látek přecházejích do kaplaného skupenství). Vhodná hasiva Silný vodní proud Vodní postřikovací paprsek Nevhodná hasiva 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směs uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu Strana 1/12 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2019 (19.12.47) www.sblcore.cz. Datum vytvoření 10.06.2019 Datum revize Číslo verze 1.0 skupenství kapalné při 20°

Skupenství, vzhled : viskózní mléčná kapalina Uhlovodíky, C12-C15, n-alkany, isoalkany, cyklické, ˂2% aromátů Akutní orální toxicita: LD50/oral/krysa > 5000 mg/kg (OECD 401) Akutní dermální toxicita: LD50/dermal/králík > 5000 mg/kg (OECD 402) Akutní inhalační toxicita: LD0. Alkany, cykloalkany. 1) Alkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby CnH2n+2 Cykloalkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby a atomy C jsou uzavřené do kruhu CnH2n Homologická řada: methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan,heptan, oktan, nonan, dekan Vlastnosti látek - barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota, vliv teploty na vlastnosti a stav látky Uhlovodíky - Alkany, alkeny, alkiny. Aromatické uhlovodíky. Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva. Nostrifikační zkouška - chemie - střední škola 1. sada otázek: 1. Látky - chemicky čisté látky, směsi a oddělování složek směsí pojmy: chemicky čistá látka, prvek, sloučenin ALKANY) NENASYCENÉ (CYKLOALKENY APOD.) CHEMICKÉ REAKCE Reakce alkyn ů mohou probíhat bu ď na vazb ě C ≡C nebo C-H. Dojde-li reakcí ke zm ěně hybridního Barva, skupenství, rozpustnost v organických rozpoušt ědlech jsou obdobné jako Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu skupenství kapalné při 20°C. Datum revize 10. května 2017 Číslo verze 4.0 Datum vytvoření 06. listopadu 2014 Technický benzín II podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006