Home

Máj znaky romantismu

Co je Romantismus? (znaky romantismu, romantismus v

Znaky romantismu. podstatou je člověk individualista ⇒ osamocený člověk; člověk uzavřený okolnímu světu; důraz na city a fantazii; protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu . Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života

Mezi hlavní znaky romantismu patří touha po nepřítomném. Projevuje se jako únik z obyčejného života. Únik v čase (do smyšlené minulosti středověkých rytířů), únik v prostoru (do exotických krajin). Objevuje se touha po ideálním společenském řádu Charakteristické znaky ROMANTISMU: Konflikt mezi vnitřním a vnějším - reálným - světem, snem x skutečností Sdružení autorů 2. poloviny 19. století kolem almanachu MÁJ (Jan NERUDA, Karolína SVĚTLÁ, Vítězslav HÁLEK, Jakub ARBES) Snažili se o pravdivé zobrazení světa Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z literatury je věnována literatuře romantismu.Nejprve seznamuje s Máchovým dílem Máj, charakterizuje jeho kompozici, uvádí motivy i básnické prostředky a poté přechází k obecným znakům romantismu Charakteristické znaky ROMANTISMU: Konflikt mezi vnitřním a vnějším - reálným - světem, snem x skutečností; HLAVNÍ HRDINA: Splývá s autorem - osamělý, nešťastný; Bouří se proti společnosti - vnitřní rozervanost; Autoři nenapodobují žádné klasické vzory; Důležitý prvek PŘÍRODY (odpovídá vnitřního stavu

znaky směru v knize: citovost; bohatá fantazie; nešťastná láska; vyjímečný hrdina (Vilém = vůdce loupžníků a otcovrah, vyjímečný svými myšlenkami a názory) hrdina splývá s autorem; subjektivní vztah autora ke skutečnosti; kontrasty (krásná příroda X tragický konec hrdiny) jazykové mistrovství - hudebnost, zvukomalb Romantismus . Romantismus (1.pol. 19st.) Znaky romantismu.. USA: Edgar Allan Poe.. Rusko: Alexandr Sergejevič Puškin.. Michalejevič Lermontov

Máj obsahuje 4 zpěvy: 1. zpěv - obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie 2. zpěv - znázornění času - věčnost přírody, doba do popravy, Vilém přemýšlí nad živote Romantismus proto zdůrazňuje individualitu, subjektivnost, iracionalitu, imaginaci, osobnost, spontánnost, emotivnost, vizionářství a transcendentalitu, obdiv k přírodě, k folklóru a ke středověku. Romantická literární díla obsahují často tajemné, osudové, někdy i mystické, hrůzné a fantastické motivy (návaznost na gotický román), často jsou popisovány staré hrady, osamělé stromy a skály, tajemná jezera i lodě v bouři. Důraz je kladen na nitro člověka a v něm zvláště na cit, smysly a vůli

Máj (Karel Hynek Mácha) - Wikipedi

 1. Romantismus. Je to literární směr, který se objevuje na začátku 19. století, zíroveň jako životní postoj. Znaky: - je kladen důraz na cit a fantazii.. - objevuje se protiklad snu a skutečnosti. - protiklad jedince a společnost. - jedinec je vyhraněný individualista (samostatný), není schpen zařadit se do. společnosti, proto se u něho objevují.
 2. Lyrickoepická báseň Máj o tragické lásce Jarmily a Viléma je nejslavnější dílo Karla Hynka Máchy a jedno z nejdůležitějších děl českého romantismu vůbec. Mácha ho vydal v roce 1836. O autorovi. Karel Hynek Mácha se narodil v Praze 16.11.1810 do chudé rodiny, která byla postižena státním krachem
 3. - nejvýznamnější představitel romantismu - hodně cestuje - čte Scotta, Byrona - poezie, próza a fragmenty dramat - smysl pro zvukovou stránku a metaforičnost - vlastní pohled na svět; hledá smysl života - nevěří v posmrtno - revolučně-romantické představy - pochopen Májovci. Dílo: Máj - děj není důležit
 4. ulosti (není historický román), hl. hrdina skutečný člověk, děj se odehrává v reálném prostředí, rozsáhlé popis

Karel Hynek Mácha - MÁ

Lyrizovanou prózu můžeme označit také za báseň v próze. Děj je v ní oslaben kvůli lyrickým pasážím a její délka odpovídá rozsahu povídky. Poéma nebo také byronská povídka je zase rozsáhlá a veršovaná skladba, v níž jsou úvahy prolínány s dějovými pasážemi. Romantismus jako umělecký směr se neodrazil jen v literatuře Znaky romantismu mácha máj rozbor, místo naší literatuře. Období v české literatuře odpovídá vyvrcholení českého národního obrození, které se stalo celonárodním hnutím, znamenalo definitivní vítězství nad germanizací, postupně nabylo politického charakteru vnitřně diferencovalo k

Znaky romantismu: inspirace středověkem (např. umělé zříceniny) inspirace exotickými zeměmi (Egypt, Turecko, Čína) zájem o přírodu (anglický park) Staví se: drobné stavby v parcích hrady a zámky se přestavují v duchu gotického slohu novogotika anglická francouzsk Znaky - původnost, osobitost autora Ruský romantismus - ruská díla jsou na rozhraní romantismu a realismu Alexandr S. Puškin - básník, prozaik a dramatik dílo - literární kritika byla v té době vstřícná a tak když vyšel jeho Máj - byl kritizován+ vlna odporu a soudů. byla čeština ještě na začátku 19. století. A báseň Máj vyšla už roku 1836! Zatímco Máchovi současníci hledali inspiraci v lidové slovesnosti, Mácha vytvořil romantické dílo vysoké umělecké úrovně, které přesně naplňuje typické znaky romantismu: láska, zklamání Romantismus Charakteristika literárního směru Česká literatura 1. poloviny 19. století - novověk 30. léta Hlavní znaky romantismu Fantazie Individualismus Subjektivita Důraz na city Příroda Rozpor mezi snem a skutečností Touha po svobod -znaky: ústřední hrdina splývá s autorem; city a fantazie, sen a skutečnost lidé mají pocit osamění, odcizení=další znak romantismu Máj-vyšel roku 1836, =lyrickou-epická báseň, 4 zpěvy, 2 intermezza Děj naznačován, nešťastné lásky, Jarmila skočí do jezera

Romantismus vzniká začátkem 19. století jako reakce na změny ve společnosti - feudální systém je buď svržen revolucí, jako ve Francii, nebo se mění v osvícenský absolutismus, jako u nás. Do života lidí proniká kapitalismus, a s ním i nejistota. Mnoho z nich se musí přizpůsobit zcela novým podmínkám. Tam, kde se. českého romantismu je Karel Hynek Mácha (1810 - 1836), u kterého se romantismus projevuje všemi . typickými znaky. jako je romantický motiv lásky a smrti, motivy noci, nekonečna, krajiny, ale i barevnými odstíny, kontrasty a tajuplnými místy. Vrcholem jeho tvorby je lyrickoepická báseň Máj (1836) KAREL HYNEK MÁCHA (1810 - 1836). MÁJ (1836). Vrcholné básnické dílo českého romantismu. Své první básně psal Mácha německy, později česky. Věnoval se i prozaické tvorbě. Tvoří ji soubor autobiografických povídek OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO (1834), román CIKÁNI (1835), básnická próza POUŤ KRKONOŠSKÁ (1835) a KŘIVOKLAD (1834), první část nedokončené čtyřdílné. znaky: napětí, děj vyhrocen do maxima, barvy dotvářejí atmosféru obrazu u krajinomaleb: záliba v krajině neklidné, tajuplné, nevšední Eugéne Delacroix - Svoboda vedoucí lid na barikád

test Literatura-romantismus ( Literatura) (nezveřejněné) Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Test vyzkoušen 3881 krát, průměrný výsledek je 72.5%. Hymny noci napsal Znaky tvorby Viktora Huga: všestranný spisovatel, psal poezii, drama, prózu, vynikal tvorbou románů. Dílo: Legenda věků (cyklus básní), Chrám Matky Boží v Paříži (romantick Znaky romantismu v české literatu ře: • konflikt jedince a spole čnosti • hrdin ův tragický osud • touha po ideálech • roz čarování nad zma řenými nad ějemi Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) Máj - vrchol tvorby, základní dílo moderní.

Mácha Karel Hynek - Máj (3) Čtenářský deník Snadná škola

Lyrickoepická báseň Máj obsahuje všechny charakteristické znaky světového romantismu: subjektivismus, tvůrčí fantazii, smysl pro obraznost, motivy tragické lásky a smrti, silnou kontrastnost jevů atd. Řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny a zároveň zůstává na okraji společnosti, která. Znaky romantismu: · moderní básnická řeč večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech popraven. Celá báser koněí velice znémými słovy ,Je pozdní večer - prvni máj -večerní mäj -je tásky. éas. Hrdticin zve ku tásce hias: Hynku!-Viléme!- Jarmilo! Rozhor. yrickoepická skladba. znaky romantismu - subjektivismus, tvůrčí fantazie, smysi pro obraznost, motivy tragické. tásky a smrti, kontrastnost jevů, . -Znaky romantismu: individuálnost tvorby, výjimečnost hlavního hrdiny (i samotného děje), moderní básnická řeč, tajemnost (nadpřirozenost), ostrý protiklad mezi líčením jarní přírody a života člověka (V máji rozkvétá příroda, vybízí k lásce, ale člověk místo toho zabíjí z lásky a pak je popraven) Znaky romantismus • romantický hrdina bojuje sám proti epickou básní Máj, kterou vydal na vlastní doby romantismu a jejími hlavními představiteliunás. • Pracuje s videem, k němuž je třeba nakopírovat text, který si žáci posléze nalepí.

Dílo: Máj Počet stran: 49 Vydání: Praha, 1987 Z výboru Mrtvé labutě zpěv Literární druh: Poezie Žánr: Lyrickoepická báseň Dobový kontext: Karel Hynek Mácha patří mezi představitele českého romantismu*, je považován za nejvýznamnějšího básníka tohoto období Základním znakem romantismu je konflikt mezi jedincem individualistou a společností. Navazuje na preromantismus, ale je zde prohloubena citovost a její protikladnost vůči rozumu. Romantismus se uplatňuje především v zemích, které nemusejí řešit otázky národní existence - Francie, Anglie, Rusko, Polsko, Německo. Znaky romantismu

Opakování českého a světového romantismu Romantismus 1. Co je to romantismus? Vymezení romantismu Romantismus je literární směr, který vznikl v 1. polovině 19. století, ve kterém se klade důraz na cit. 2. Hlavní znaky romantismu Romantismus je individualistický, subjektivistický, staví se proti klasicismu-racionalitě 3 Má podobné znaky jako drama - dramatický vzestup, vrchol a sestup. Využívá kontrastu jak v rovině tématické (život x smrt), tak i jazykové (na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal). V básni lze nalézd i gradaci (stupňování) - temná noc, temnější mně nastává. Často se opakují slova - máj, láska, den, noc

Karel Hynek Mácha: Máj, literatura romantismu - Čtenářský

 1. 13 K. H. Mácha ­ Máj ­ 8. r..notebook February 11, 2014 Charakteristika básně: • lyrickoepická báseň • báseň je rozdělena do 4 zpěvů a 2 intermezz • má znaky romantismu ( fantazie, motivy tragické lásky, smrt, ) • hlavní postavy: Vilém ( loupežník ), Jarmila, Hyne
 2. ulosti, mystice, lidové slovesnosti, přírodě, únik vlastního nitra. hlavní hrdina je výjimečný, neschopný přizpůsobit se společnosti, často se.
 3. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Deník přidal(a): stowosm Přidáno na: Studijni-svet.cz Autor: Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810 - 06. 11. 1836) - nejvýznamnější představitel českého romantismu - jeden z nejvýznamnějších českých básníků vůbec - český básník a prozaik - zakladatel české moderní poezie - byl to podivín, samotář, drsný člověk - studoval.
 4. 1. zpěv: 1. máj - oslava májové přírody, Jarmila čeká na Viléma na břehu jezera, místo něj přijíždí plavec a oznamuje jí, že Vilém bude příštího dne popraven za otcovraždu. Jarmila spáchá sebevraždu = rys romantismu: protiklady - krásná příroda x smrt
 5. René Wellek shrnuje základní znaky romantismu takto: [...]the following three criteria should be particulary convincing, since each is central for one aspect of the practise of literature: imagination for the view of poetry, nature for the view of the world, and symbol and myth for poetic style.2

Romantismus Maturitní otázky z češtiny Snadná škola

Romantismus v české literatuře - Český jazyk - Maturitní

znaky romantismu: -hlavní hrdinové děl bývají vzbouřenci nebo vyděděnci společnosti - Jáma a kyvadlo. básně - K. H. Mácha (Máj), K. J. Erben (sbírka balad Kytice z pověstí národních) Zhlédněte vaše oblíbené NA POTÍTKU (dvě krátká videa Jáma a kyvadlo Máchův Máj je romatické dílo. Ale řekla bych, že vzhledem k Máchově jazyku je náročnější na pochopení. Dobře se na něm vysvětlují znaky romantismu. Balady z Kytice jsou snadno zapamatovatelné, náměty z pohádky, pověstí, legendy. atd., rozbor je snazší, třeba pro znaky balady Mluvit o období kam dílo patří (Romantismus, Realismus,atd.) Konkrétně Máj je z období českého romantismu, takže povědět hlavní znaky Romantismu a jací další autoři v tomto období psali Máj Obsah: zařadit orientačně tvorbu do kontextu literatury popsat společensko-historické pozadí vzniku díla autor a jeho styl psaní obecná charakteristika (druh, žánr, typické znaky) dílo (děj, postavy, hlavní myšlenka) kompozice, jazykové prostředky díla okolnosti vzniku díla a vliv díla LITERÁRNÍ KONTEX Znaky: nová generace umělců, neslučují vědu a umění nejdůležitější postava českého romantismu, ve své době nebyl příliš uznáván, měl ale vliv na pozdější generace (př. májovci), první se k Máchovi přihlásil K. J. Erben, dále J. Seifert, V. Nezval, E. Hrubín - Máj (1836) lyrickoepická báseň (4 zpěvy.

Romantismus (

 1. Loreley je stěžejní báseň německého romantismu. Dodnes je povinnou četbou všech německých dětí, které si jí oblíbili hlavně díky její délce, ale také díky její pohádkové atmosféře. Pro německy mluvící země znamená Loreley to samé, co pro nás Máchův Máj
 2. vydali almanach Máj znaky: snaha povznést čes. lit. na světovou úroveň umělecká i životní svoboda lidovost, znaky romantismu Jan Neruda novinář, cestovatel, básník i prozaik poezie: Hřbitovní kvítí - skeptická sbírka motivovaná smrtí otce a vlastní životní situací (chudoba, nešťastná láska, negativní kritika.
 3. Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z literatury je věnována literatuře romantismu.Nejprve seznamuje s Máchovým dílem Máj, charakterizuje jeho kompozici, uvádí motivy i básnické prostředky a poté přechází k obecným znakům romantismu

Romantismus ve světové a české literatuře - Český jazyk

směr vychází z preromantismu, spol. znaky: důraz na city, obdiv k historii, inspirace lidovým folklórem - lidovou tvorbou; Romantismus se staví proti klasicismu a osvícenství, popírá převahu rozumu nad citem. je zdůrazňován právě cit, láska a fantazie. hlavní postavou je vždy člověk - romantický hrdin 3. jméno hlavní postavy básně Máj 4. spojení slov s protikladným významem 5. hlavní postava románu Chrám Matky Boží v Paříži Tajenka: lyrickoepická báseň oblíbená v období romantismu 4. Ukázky a úkoly A Po několika minutách rozhlédl se Quasimodo po davu zoufalým zrakem a vykřikl znovu, hlase Obsah sešitu: s. 2 řazení uměleckých směrů (opakování předešlého učiva z LV nebo D) s. 3 - 5 znaky preromantismu, Goethe, Schiller s. 6 - 8 znaky romantismu, hudba, architektura s. 9 - 11 Máj, život a dílo K. H. Máchy

Komentáře . Transkript . Romantismus romantismu (časové zařazení, příčina vzniku, znaky a motivy literatury) 2 Karel Hynek Mácha - opakování úvodní hodiny - ţivot, tvorba autora, rozebírání sbírky Máj (kompozice, jazyk, jazyk. prostředky), další jeho díla (Márinka, Cikáni, Kat, Pouť Krkonošská) - četba a rozbor vybraných ukázek 2 Josef Kajetán Ty Poté se zajímají o znaky, autory a díla českého a světového romantismu. Poslední třetina zápisků vystihuje kulturně-historickou situaci v českých zemích v 60. a 80. letech 19. století a charakterizuje literární skupiny, které se na jejím pozadí formovaly, a tvorbu jejich zástupců Holky nám po uplynutí času objasní principy romantismu + český romantismus - napište alespoň 3 autory a směr, který zabránil jeho rozvoji u nás Kluci nám řeknou, jaké jsou hlavní znaky romantismu + světový romantismus - ve kterých zemích se rozvíjí a ke každé uveďte jednoho literárního autor

Romantismus (literatura) - Wikipedi

- nejvýznamější představitel českého romantismu - zakladatel českého moderního básnictví - manželka Lori, syn Ludvík - pěšky cestoval až do Itálie - deník se zašifr. - Zemřel v Ltm, hašení požáru Další díla: báseň Máj próza Cikáni Obrazy ze života mého - povídky Znaky romantismu Říká se jí také poéma (toto slovo pochází z ruštiny). Je delší než báseň. Skládá se většinou z několika zpěvů. Poemy byly hojně skládány v období romantismu. Dějový základ básnické povídky je prostoupen i lyrickými prvky. Večer na Bezdězu (1834) Marinka (1834) Cikáni (1835) - próza. Máj (1836) - poezi Lyrickoepická báseň - typický žánr se znaky romantismu (subjektivismus, tvůrčí fantazie, obrazotvornost, tragická láska, kontrastnost jevů, rozervanost člověka, který nemůže Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. - zvukomalba bělavé páry hynou - epiteta v tiché se slzy celí rozplýváte

3) Povídka Márinka má znaky romantismu. Úkol: Pokus se porozumět textu úryvku v čítance str. 49-50. Děj: Básník se seznámí s krásnou a nemocnou Márinkou, která žije v chudé pražské čtvrti Na Františk Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Simona H. Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze český básník a prozaik představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studium práv, ochotník v divadle, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích záliba v cestování (inspirace) Díla: Obrazy. Karel Hynek Mácha (Máchův život, Máj a další texty) 14. Josef Kajetán Tyl (kdo to byl, dramata, Fidlovačka, text písně Kde domov můj) 15. Karel Jaromír Erben a balady z Kytice (žánr balady, vyberte konkrétní báseň a popište) 16. Realismus (znaky realismu, autoři, projevy realismu v umění obecně) 17 Rozbor díla Máj Žánr: lyrickoepická báseň Dějiště: okolí Doks a Bezdězu Inspirace: skutečným příběhem, který se v tomto kraji odehrál Znaky romantismu: subjektivismus tvůrčí fantazie smysl pro obraznost motivy tragické lásky a smrt Rozbor. Autor / Dílo: Stručný děj: Forma: Mácha, Karel Hynek. Máj

sovatelích a znacích kulturních epoch. Jsou řazeny v chronologickém sledu od literatury představitelů romantismu až po tvorbu autorů tzv. literární moderny na konci 19. století, a to v návaznosti na učebnici Literatura v kostce. Ke každé ukázc Charakteristika: Máj je nejvydávanější českou knihou vůbec. Tato lyrickoepická báseň obsahuje všechny charakteristické znaky romantismu: subjektivismus = ztotožnění autora s dílem, vnitřní rozervanost člověka na okraji společnosti, kritiku tehdejší společnosti (Vilém neuznává důvod, proč má být popraven, myslí si.

Romantismus :: Zápis

Romantismus . Znaky romantismu: citovost, subjektivita, individualismus, rozchod s přítomností, snaha o proměnu světa, světobol, dramatičnost, lyrismus - promítl se i do epických děl, návrat k lidové slovesnosti, kult poezie, zájem o jazykovou stránku díla, obliba historické tématiky, román, básnické povídky, balady. Žánry: odmítání rozdělení na vysoké a nízké. Znaky: směr konce 18. stol. - 1. poloviny 19. stol. × životní pocit, životní styl (podobně jako u renesance) odvozen od slova román = dobrodružný jako v románě; kolébkou romantismu byla Anglie => šíření do ostat. evroých zemí; směr subjektivistický (moje pocity) a individualistický (každý jedinec - výjimečný Rozbor díla Máj Žánr: lyrickoepická báseň Dějiště: okolí Doks a Bezdězu Inspirace: skutečným příběhem, který se v tomto kraji odehrál Znaky romantismu: subjektivismus tvůrčí fantazie smysl pro obraznost motivy tragické lásky a smrt znaky romantismu v literatuře: důraz na city a fantazii (X osvícenský a klasicistní racionalismus) protiklad snu a skutečnosti; jedince a spol. (individualismus) ( pocit osamění, odcizenosti. východiska: obdiv k minulosti, mystice, lidové slovesnosti, přírodě, exotice, únik do vlastního nitr do ní, ale po několika dnech už je na jejím pohřbu. Znaky rom.: nenaplněná touha, autostylizace, tragický konec. Netypický znak pro rom.: realistic.prostředí. Máj - vyšla r. 1836 (v roce úmrtí KHM). Předzpěv + 4 zpěvy + 2 intermezza. Motto Máje: Daleká! Cesta má! Marné volání!

Máj - Karel Hynek Mácha Zapni moze

 1. byronismus - směr romantismu, v němž hrdina bojuje s nespravedlivým světem, je sám a prožívá světobol znaky: barvitost líčení, zvukomalebnost textu, biblický patos Máj. první dílo moderní české poezie lyricko-epická skladba (více lyriky).
 2. 1 Romantismus2 Opakování: rysy romantismu3 Opakování: rysy romantismu4 Opakování: rysy romantismu5 Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje sp..
 3. Typické znaky romantismu . děj se odehrává v krajině kolem Bezdězu. loupežník Vilém zabíjí svůdce své milé, Jarmily. nevědomě zabije svého otce, jímž byl zavržen. je vězněn a odsouzen k smrti. zdrcená Jarmila nalézá útěchu ve skoku do jezer
 4. Zadání ústní zkoušky pro Máj básníka Karla Hynka Máchy. Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu): Na základě úryvku formulujte znaky Máchova romantismu. Postihněte vztahy postavy v úryvku se samotným autorem

Literatura období romantismu Zobrazit informace o testu Skrýt informace o testu. Název: Máj. d) Prosinec. 7. Romantický hrdina bývá 11. Mezi znaky romantismu patří: a) tajemno . b) idealizace historie. c) snaha o zobrazení citů. Největším představitelem českého romantismu je Karel Hynek Mácha (1810 - 1836), u kterého se romantismus projevuje všemi typickými znaky jako je romantický motiv lásky a smrti, motivy noci, nekonečna, krajiny, ale i barevnými odstíny, kontrasty a tajuplnými místy. Vrcholem jeho tvorby je lyrickoepická báseň Máj (1836) V Čechách se stal svou romantickou básní Máj (1836) legendární Karel Hynek Mácha. V ruském romantismu byly často zhudebňovány literární předlohy A. S. Puškina, např. pohádkový epos Ruslan a Ludmila (1820) jako opera Glinky, román ve verších Evžen Oněgin (1825-1833) a povídka Piková dáma (1834) jako opery. Hlavním rysem romantismu je, že tato doba může být nazýván individuálně autor. V literatuře se vrátí text k hudbě - pocitem, výrazu a v obraze - dynamiky, emoce, určité nervu. Kromě toho se radikálně změnila a témata umělecká díla, ale je třeba říci, později o tom CÍL: - vyhledá znaky romantismu v dílech světových autorů - nahradí slova synonymy ZADÁNÍ: Zopakujte si znaky romantismu (v literárním sešitě). Vypracujte: Hravá literatura: Frankenstein str. 8-9 a Evžen Oněgin str. 9-11. TERMÍNY: Neposílejte. Zkontroluji si ve škole

Video: Romantismus - MATURITA

Opakování českého a světového romantismu - Studuju

První povídka v almanachu Máj - Dvojí probuzení Povídky s motivy lásky - Láska k básníkovi- svou smrtí hrdinka umožňuje rozkvět básníkovi. První Češka- vliv romantismu, hrdinka se vzbouří proti sňatku, poslána na venkov, zamiluje se do čeledína, seznámí ji s historií národa, vezmou se 1 Romantismus opakování 1. Jaké asociace vás napadají v souvislosti s romantismem? 2. Pokuste se charakterizovat ro.. R O M A N T I S M U S - směr, který prošel téměř celou Evropou (téměř všemi evroými literaturami) od 20.let 19.stol - u nás vrcholí ve 30. letech - dílo romantické vrcholí dílem K.H. Máchy - pojem romantismus vznikl od slova román - kde obraznost a citlivost převládá nad rozumem ZNAKY ROMANTISMU: hl. hrdina splývá s autorem ( vyjadřuje myšlenky a cítění.

Romantismus v literatuře - Vaše literatur

Poté, co ji zemřela dcera, se uchýlila do Světlé pod Ještědem (odtud její pseudonym), kde se snažila rozvíjet charitu a vzdělávání v češtině. Psala i pražské povídky, mnohem známější byly ale její venkovské romány o výjimečných venkovských lidech (to je ještě znak romantismu) 1. Obecné znaky romantismu 2. Architektura období romantismu 3. Malířství období romatismu 4. Literatura období romatismu 5. Hudba období romantismu Rozmysli si, co tě z romantismu zajímá, klikni na odkaz a dozvíš se o tomto tématu základní informace Romantismus ( 20., 30. léta 19.století ) Základní znaky převládá snovost a fantazie příroda / bouře, noc/ opuštěné hrady, kopce, hřbitovy, jezera, popraviště tajuplná místa,exotické kraje záhadné postavy návrat do historie romantický příběh končí smutně nebo tragicky Romantický hrdina bojuje proti světu, osamocený miluje nešťastně jeho city jsou.

Máj nejznámější a nejvýznamnější báseň v Čechách lyrickoepická skladba - popisy přírody, roční. doba, úseky dne, vůně barvy, světlo, zvuky, úvahy o životě, smrti (co je po smrti), milostná. poezie, vlastenectví skladba má věnování, čtyři zpěvy a dvě intermezza (mezihry), rým obkročmý(ABBA Cikáni-děj připomíná Máj; osud domnělého cikána, který ze žárlivosti zavraždí svůdce své milé. -povídky: Obrazy ze života mého-autobiografie -význam: základ romantismu v české literatuře, nepochopen, pozvedl naši literaturu na světovou úroveň -v 50. letech 19. století se k němu hlásí spisovatelé Almanach Máj Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Úvodní část nazvanou Chvála snu i skutečnosti otvírá Máchův Máj, který takto předznamenává období romantismu. Na základě výňatků z děl dalších světových romantiků (Byron, Shelley atd.), jsou pak induktivní metodou vyvozovány základní znaky romantismu v literatuře, především typ romantického hrdiny Já nevím, co vskutku je se mnou, že jsem tak zkormoucen; jak dávnou tu báji temnou mám vypudit z hlavy ven. Stmívá se, chladný vzduch vane a klidně plyne Rýn; jen temeno hory plane, tam slunce, dole stín. Překrásná panna, s tváří, jež podivný má jas, tam zlatými šperky září a česá zlatý svůj vlas

Romantismus - Wikipedi

Epocha romantismu - Předpoklady romantismu Stěžejní znaky romantismu Německý, anglický, francouzský, italský, ruský a polský romantismus Almanach Máj Realismus Kosmopolitismus Vlivy romantismu Sociální tématika Osobnosti: V. Hálek, J Znaky romantismu. představuje nový vstup citu do hudební oblasti. tvoří velkolepá hudební dramata. vznikla programní hudba. vznik skladeb inspirovaných národní lidovou hudbou a národními tradicem Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Rozbor díla Máj Žánr: lyrickoepická báseň Dějiště: okolí Doks a Bezdězu Inspirace: skutečným příběhem, který se v tomto kraji odehrál Znaky romantismu: subjektivismus tvůrčí fantazie smysl pro obraznost motivy tragické lásky a smr

V závěrečném zvolání dochází k záměně 3os. za os.1. Mácha tak splývá s postavou Viléma, aby při zvolání připojil své jméno k tragickým postavám Máje, při čemž své jméno uvede na prvním místě. 5) Pokuste se vyhledat znaky romantismu. Romantický hrdina--, jenž končí tragicky—loupežník, strašný lesů pán 20. lekce. 53 terms. Bakynka. Other Quizlet sets. 14FA-Bio-101-800RL Exam 3. 80 terms. laura_lezynski. Econ 203 Final Unit 4 Romantismus ve světě - Český jazyk - Maturitní okruhy . obecná charakteristika a znaky romantismu, porovnání romantismu s klasicismem; malířství, hudba, znaky literatury, představitelé, dělení romantismu, žánry . Přehled zpráv Má tu někdo představu o tom, které části románu se vyznačují znaky romantismu? Har någon några tankar kring vilka delar av romanen som gör den till en del av romantiken? wiki. Zobrazit algoritmicky generované překlady. Podobné fráze. hudební romantismus. Romantikens musik Zlatý máj - 188 Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha-Malá Strana - 6. listopadu 1836 Litoměřice) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie.Proslavil se dílem, jemuž dominuje lyricko epická skladba Máj (), jedna z nejvydávanějších českých knih

Znaky romantismu Důraz na city a fantazii Protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a Karel Hynek Mácha (Máj) - Nejvýznamnější a nejdůležitější básník českého romantismu Karel Sabina Milan Mileňko, 8. 5. Kde se nacházela kolébka romantismu? 6. Který umělecký směr následoval po romantismu? 7. Charakterizujte romantického hrdinu. 8. Charakterizujte prostředí, ve kterém se často odehrával děj romantických děl? 9. Najděte další charakteristické znaky romantismu. 10. Jaké základní žánry používá romantismus Hovoří o Máchovi samotném, o významu Máje v české literatuře a také o formálních stránkách této básně Karel Hynek Mácha (Máj - lyrickoepická báseň) Josef Kajetán Tyl (časopis Květy české, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka) Znaky romantismu: apostrofa (hoj ty. Romantizmus samotný má vo Francúzsku dve formy - tzv. začiatočnícky romantizmus, ktorý je príznačný zameraním na minulosť a oslavu stredovekého kresťanstva a tzv. revolučný romantizmus, ktorý je protestom proti súčasnosti. Vznik romantizmu sa datuje do toho istého obdobia, ako vznik realizmu. Jean-Jacques Rousseau POLOVINY 20 Realismus 19.st. postupný přechod od romantismu k realismu, romantismus začíná být od 20. let 19. století kritizován, přesto mnoho autorů píše na pomezí romantismu a realismu, není snadné je zařadit, na jedné straně romantismus kritizují, na straně druhé využívají stále romantické prvky romantická. Básně - Literatura - Septima - Fráňa Šrámek - (Píšou mi psaní, Raport, Splav), Karel Toman - (Měsíce), Petr Bezruč - (Škaredý zjev) - Česká literatura přelomu století - Literatura - Septima - Almanach na rok 1914; Karel Toman (Pohádky krve, Torzo života, Sluneční hodiny, Melancholická pouť, Verše rodinné a jiné, Měsíce, Hlas ticha, Stoletý kalendář), Fráňa.