Home

Plagiátorství UPOL

  1. Návod na provedení kontroly plagiátorství v systému STAG 1) Přihlaste se do systému STAG (https://stag.upol.cz/). 2) V horním menu klikněte na položku IS/STAG. 3) V levém submenu vyberte položku Kontrola plagiátorství
  2. Zjistit úroveň prevence vůči plagiátorství na naší fakultě a to způsobem vyplnění dotazníku. Vyplnit jej můžete do 15. listopadu a všem, kteří se budou podílet, předem děkujeme za spolupráci. Případné připomínky nebo návrhy k prevenci plagiatorství je možné zaslat na lenka.murinova01@upol.cz. Sdílet. Tweet. Zpět
  3. Předcházení plagiátorství na UP Úterý 10. listopad 2020, 14:55 V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit včetně naší alma mater spojilo v projektu, jehož cílem je zmapovat současný stav prevence, detekce a řešení plagiátorství a následně připravit ucelené doporučení pro vysoké školy

Plagiátorství je využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo (Foltýnek et al. 2019). Na plagiátorství není špatné, že použijeme jiné dílo, ale to, že použití díla nepřiznáme Ne plagiátorství. Česká konference rektorů zásadně odsuzuje jakékoliv pokusy o plagiátorství při získávání vysokoškolských diplomů. Rektoři vydali společné prohlášení, podle kterého jsou přesvědčeni, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním jednotlivců Hned tří online workshopů zaměřených na akademickou etiku se mohou zúčastnit zájemci v následujících týdnech. Debatovat se bude o tom, jak rozeznat plagiátorství, jak pracovat s výstupy antiplagiátorských systémů a debata bude i o contract cheatingu čili pracech na zakázku Nabídka online workshopů o problematice plagiátorství Čtvrtek 8. duben 2021, 9:34 Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce RUP zve akademické pracovníky UP na tři zajímavé workshopy s tematikou plagiátorsví

A v neposlední řadě abychom se vyhnuli plagiátorství. Bibliografická citace by měla sloužit k jasné identifikaci citovaného dokumentu. Údaje by měly být, pokud je to možné, komplexně převzaty z citovaného informačního zdroje. Napište nám na: iv@upol.cz Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Víc Kontrola plagiátorství (pro studenty) Krást se nemá - a to platí i pro psaní referátů a seminárních nebo závěrečných prací. Přitom vyhnout se intelektuální krádeži není nic složitého. Stačí řádně ocitovat a parafrázovat zdroje, z nichž vycházíte. Nicméně, píšete-li bakalářku už několikátý měsíc. plagiátorství a akademického psaní. Pro samotné studenty je k dispozici jiná, ze-stručněná,alezatočtivějšíverze. Na tomto místě bychom rádi poděkovali desítkám našich kolegyň a kolegů, kte-ří si text přečetli a napsali nám k němu své připomínky. Ty na mnoha místec

Prevence plagiátorství: Fakulta tělesné kultury U

Předcházení plagiátorství na UP: Přírodovědecká fakulta U

Závěrečné práce jsou zpravidla jednou z podmínek absolvování daného studijního programu. Studenti je píší ke konci studia a jejich obhajoba je jednou ze součástí závěrečných státních zkoušek podle toho, jak to stanoví konkrétní akreditační spis určitého programu Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaj

Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 romana.koudelkova@upol.c Univerzita Palackého předplácí nástroj Writefull, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině a je určen především univerzitám a výzkumným institucím.. Koriguje gramatiku, použití odborné terminologie, interpunkci, pravopis a stylistiku. Přitom používá jazykové modely založené na umělé inteligenci a průběžně se učí z textů milionů. Příručka pro studenty - Jak se vyhnout plagiátorství § 2-3 Studium v oblasti pedag. věd a pedagogiky (ped. minimum) § 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace § 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů PDF UPOL Olomou

Podle většiny vysokých škol nemají zpětné kontroly

Ne plagiátorství: Univerzita Palackého v Olomouci - upol

alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci. Tato prezentace je součástí projektu TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. plagiátorství softwarové pirátství. na nepřípustnost plagiátorství. Tvůrci nového manuálu jsou většinou mladí členové olomoucké katedry psychologie, kteří mají ještě v živé paměti problémy, jimž byli nuceni čelit během svého studia. Díky tomu v něm najdeme upozornění na různá úskalí při psaní diplomových prací i při jejic Citace, citační manažer Citace PRO Plus, citační etika a plagiátorství. Publikační činnost Formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce. Problematika Open Access

Online workshopy poradí, jak na plagiátorství: Žurnál

a následn podrobena kontrole na plagiátorství. Pokud systém STAG vykáže vysokou míru plagiátorství, bude o přijetí/nepříjetí práce jednat dkanem jmenovaná komise. Nebude-li práce přijata, bude navrženo zastavení řízení. Uchazeþ bude o výsledku jednání informován písemn do 60 dnů od přijetí přihlášky E-learningový nástroj pro sběr, kontrolu a hodnocení prací učitelem. Funkce pro veřejnost a výhody pro licencované instituce.; Možnost napojení systému na lokální systém školy a vzdálené využívaní služeb vyhledávání podobností V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích s cílem zahájit meziuniverzitní dialog a hlavně praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Věnovali jsme se zhodnocení současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství. Přihlášení (L001) Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil Práce byla zkontrolována v systému STAG theses.cz proti plagiátorství se závěrem: práce je plagiát/ práce není plagiát. (vyplňuje pouze vedoucí práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce. Následující text je přehledem formálních pravidel, která je nutno při psaní bakalářské a magisterské diplomové práce dodržet a má sloužit jako výchozí pomůcka pro studenty Katedry ekonomických a manažerských studií FF UP Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických. prezenční forma - student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby; on-line forma - student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle. Plagiátorství Plagiátorství = Využití zdroje bez jeho uvedení • Neuvedení citace u -Dat -Obrázků -Myšlenek - • Převzetí většího množství textu, jeho struktury apod. bez uvozovek • Použití vlastního již publikovaného textu • Použití vlastního již publikovaného obrázku bez souhlasu původního časopis

Zde ke stažení Zpravodaj CVT č. 1 (prosinec 2015) Velikost souboru 339.46 kB Datum poslední změny 03.02.16 OBSAH ČÍSLA: Úvodní slovo; IT HelpDesk - nová služba pro studenty U Pokud systém STAG vykáže vysokou míru plagiátorství, bude o přijetí/nepřijetí práce jednat děkanem jmenovaná komise. Nebude-li práce přijata, bude navrženo zastavení řízení. Uchazeč bude o výsledku jednání informován písemně do 60 dnů od přijetí přihlášky Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo nebo nepřímo uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo projevené myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o.

english Jan Outrata domů životopis publikace výuka Diplomová propedeutika [ KMI/DIPR] Předmět připravuje studenty na tvorbu vlastní dokumentace k závěrečné práci a přípravě odborné literatury a prezentací v typografickém systému LaTeX pracovat s prameny a odbornou literaturou. Student se ve své práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Termín odevzdání magisterské diplomové práce je určen harmonogramem FF UP. Magisterskou diplomovou práci je třeba odevzdat ve dvou tištěných exemplářích a v jednom digitálním exempláři uloženém na D-ROM ve formátu RTF a PDF

Nabídka online workshopů o problematice plagiátorství

Vložení semestrální práce do Portálu UP v části Moje studium- Semestrální práce a dosažení negativního výsledku při kontrole na plagiátorství. Prezentace tématu seminární práce. Samostudium - příprava na písemnou zkoušku. Doporučená literatura ADÁMKOVÁ, V. Civilizační choroby ? žijeme spolu. Praha: Triton, 2010 4. Práce byla zkontrolována v systému STAG theses.cz proti plagiátorství se závěrem: práce je - není plagiát. 5. Práce je - není doporučena k obhajobě. 6. Navržený klasifikační stupeň: Místo a datum vyhotovení posudku Podpis vedoucího závěrečné prác Ph.D. studium. Na Katedře algebry a geometrie je v současné době možno absolvovat Ph.D. studium ve studijním programu Matematika, a to ve dvou různých studijních oborech: Přehled absolventů Ph.D. studia oboru Algebra a geometrie na katedře algebry a geometrie včetně témat jejich obhájených prací Plagiátorství a jiná etická provinění nejsou tolerovány a mohou vést nejen k nedoporučení diplomové práce k obhajobě, ale i k vyloučení ze studia! Kritéria pro hodnocení 2021 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-ff@upol.cz.

Portál elektronických informačních zdrojů U

- plagiátorství poukazuje na nedostatečnou schopnost autora pracovat s odborným textem, nedostatečnou znalost zpracovávané tematiky, publikované literaturyči autorů zabývajících se touto tematikou, nedostatečné interpretační schopnosti, popřípadě autorův nezájem o téma č Plagiátorství Proděkan Opatrný informoval kolegium o tom, že se setkal se dvěma bakalářskými pracemi, které byly z 80% doslovnými kopiemi citovaných prací, které jsou dostupné na webových stránkách. Jiný kolega zjistil, že větší část jím oponované bakalářské práce je doslovnou kopi Časté chyby v pracích špatné používání pomlček a spojovníků (a minusu): - spojovník sloužíkespojovánídvouslovnebočástíslovvjedencelek. 8. Plagiátorství, jak se mu vyvarovat. Thesses.cz. Problematika kompilace 9. Zásady práce s literaturou, jak citovat, seznam literatury 10. Experimentální část absolventské práce, diskuze, závěr 11. Absolventské práce z pohledu Studijního a zkušebního řadu UP 12. Elektronické informační zdroje UP se zaměřením na chemii. FileSender - alternativa ke komerčním nástrojům. Elektronický index z pohledu IT. Skenovací pracoviště elektronické spisové služby jsou instalována. Upgrade systému SAP. Zpravodaj CVT č. 4 (červenec 2017) Zpravodaj CVT č. 3 (únor 2017) Zpravodaj CVT č. 2 (březen 2016) Zpravodaj CVT č. 1 (prosinec 2015

Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva Odborné publikace 1. vydání, 2014, 520 stran, měkká vazbaISBN 978-80-244-4283- Publikační etika Prohlášení o publikační etice a publikačních nepravostech. Náš časopis se řídí etickými zásadami, které vycházejí z doporučení COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (viz https://publicationethics.org).Dodržování standardů etického chování se očekává od všech zúčastněných stran: redakce, autorů, recenzentů a. E: lenka.schovankova@upol.cz místnost: NA 322 Sylva Hrubá všeobecná účetní T: +420 585 636 043 E: sylva.hruba@upol.cz místnost: NA 320 Bc. Renáta Vaďurová všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny T: +420 585 636 034 E: renata.vadurova@upol.cz místnost: NA 323 Dita Vetešníková referentka technické. Nabídka bezplatných vzdělávacích programů CŽV. Čtvrtek 3. září 2020, 10:04. Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce RUP připravilo pro zamestnance UP zajímavou a pestrou nabídku vzdělávacích programů CŽV, díky kterým se můžete dále profesně rozvíjet. Vzdělávací programy jsou zaměřené na podporu.

Kontrola plagiátorství a označit výsledek této kontroly. 7. Vedoucí P/DP a oponent vypracují posudky, které vloží jako PDF soubor, jehož název je složen z příjmení studenta a řetězce VED či OPO (např. NovakVED.pdf) prostřednictví Státní závěrečná zkouška (SZZ) ----- 1. ústní zkouška - na webu katedry zveřejněny okruhy otázek (Požadavky) - komise: předseda a (obvykle 4) další členové - průběh: předseda určí zkoušejícího pro každý okruh, zkoušející zadají písemně min. 2 varianty otázek, student si po zavolání vybere variantu a má 30 minut na písemnou přípravu, pak předstoupí. V roce 2011 byl rozvoj systému finančně podpořen z Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT C39/2011 'Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství'. Akademie múzických umění v Praze; Akademie STING, o.p.s. AKCENT College s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. B.I.B.S. o informoval kolegy o sporu o možné plagiátorství - tříčlenná komise odborníků mimo katedru jednoznačně rozhodla proti obvinění z plagiátorství o diskuse doc. Stejskal: osobní důvody p. Fidlera, měl by za toto nést následky, žádost KHI na rektora, aby požadoval omluvu p. Fidlera, UP by se měla bráni

Ne plagiátorství: Žurnál Online / Zpravodajství z U

Příjem příspěvků Anglický překlad rukopisu. Po úspěšném zakončení recenzního řízení je autorovi zasláno potvrzení o přijetí článku k publikaci a je požádán o pořízení anglického překladu, který bude uveřejněn v anglické verzi časopisu.Redakce si vyhrazuje právo vrátit autorovi nekvalitní překlad k přepracování zásadami, jejich porušení (plagiátorství apod.) bude posuzováno jako disciplinární p estupek, za který lze podle § 65 zákona o vysokých školách uložit sankci vylouþení ze studia. Všechny odevzdané záv reþné práce jsou povinn kontrolovány v systému theses.cz (nebo jiném) na p ítomnost plagiát $. 2 Online worskshopy poradí, jak na plagiátorství Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/04/2021 - 11:00 Hned tří online workshopů zaměřených na akademickou etik A mnoho dalších definic V současnosti, díky WEB 2.0 minimální hardwarové nároky LMS Unifor možnosti využití Novinky 2011 STAG - propojení s agendou zlepšuje řízení studia levelování - umožňuje podmínečnost předmětů, testů nový vzhled - provoz se testuje plagiátorství - možnost ověřit seminární práce.

wiki.upol.cz - Identifikační karty. #Hlavní univerzitní webové zdroje informací. UP má dvě základní internetové adresy, které budeš pro své úspěšné studium potřebovat: - portal.upol.cz - přihlášení do aplikací, portál pro studenty a zaměstnance - studenti.upol.cz - zprávy a informace pro studenty na jednom. Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích pak loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu plagiátorství (použití cizí myšlenky ve vlastním textu bez uvedení zdroje). B ibliografická citace by měla sloužit k jasné identifikaci citovaného dokumentu. Údaje by měly být, kdykoli je to možné, převzaty z citovaného informačního zdroje. Údaje, které jsou převzaty porušení (plagiátorství apod.) bude posuzováno jako disciplinární přestupek, za který lze podle § 65 zákona o vysokých školách uložit sankci vyloučení ze studia. Všechny odevzdané závěrečné práce jsou povinně kontrolovány v systému theses.cz (nebo jiném) na přítomnost plagiátů. Elektronická verze vkládaná do STAG

Video: Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační prác

Kontrola plagiátorství (pro studenty) Filozofická

2 1. Jak postupovat při psaní závěrečné seminární práce aneb na co nezapomenout a jak práci strukturovat Právě se chystáte k sepsání seminární práce na téma energie, a protože není napsání smyslupln Problematikou plagiátorství se již deset let zabývá tým odborníků z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tuto středu na toto téma vedli seminář, který proběhl už v několika zemích po celém světě. 29. dubna výklad poprvé zazněl v češtině. Pedagogové z celkem devíti univerzit se na semináři dozvěděli, jak poznat plagiátorství i jak.

Nápověda - Odevzdej

hůř, z plagiátorství. • Všechny argumenty musejí vycházet z textu a kontextu. Snaha o originalitu může svést autora k hledání aspektů, které v textu nejsou ani implicitně obsaženy. Autor by se měl vyhýbat jak mlácení prázdné slámy, tak svévolné manipulaci s významem primárního textu. Diplomová práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové není podle Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) plagiát. Sdělila to mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Vedralová ale podle univerzity významně pochybila při citování zdrojů a) plagiátorství při zpracování závěrečné či jiné písemné práce (článek 26 odst. 3), b) podvodné jednání související s plněním studijních povinností a vykazováním jejich splnění Vedení UPOL začalo věc relativizovat, přesně jako původně na UK při začátku toho prorektorského plagiátorství, jinak dodnes nepodniklo nic pro solidní řešení. A samozřejmě taky nehlo prstem stran nápravy té perzekuce poctivého whistleblowera Toto je pracovní nerecenzovaná verze konferenčního příspěvku. Kultura, umění a výchova Mezinárodní konference k příležitosti založení stejnojmenného odborného recenzovaného časopisu a k příležitost

PLAGIÁTORSTVÍ lat. plagiarius, kdo unáší lidi (a prodává je do otroctví) Technický výmr plagiátu (padělku): představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního. termín 7.2.1.13, ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace - Slovník Plagiátorství, současné kontrolní mechanismy 102 Projekty pro odhalování plagiátorských prací 103 5 / Citace, referenční manažery 104 Citační etika, citace 104 Pokud nevím, zda mám citovat, cituji. 106 Citační styl podle ČSN ISO 690 106 Metody citování 122 1) první údaj záznamu - datum vydání 12 prohřešky nejsou možné. Jak je tedy možné, že je někdo nařčen z plagiátorství? Jsou možné dvě možnosti - buďto se neřídil logikou zmíněné metody poznání nebo převzal celý text jiné-ho autora (tj. celou prezentaci faktů, názorů, a to včetně odkazů na zdroje), aniž uvedl, kdo tento text skutečně sepsal V nich se zpravidla nacházejí veřejně dostupné kvalifikační práce v plném znění, což, jak bylo opakovaně zjištěno, je častým zdrojem pro plagiátorství. Níže jsou uvedeny odkazy na repozitáře některých vysokých škol v ČR 2) Kontrola plagiátorství (nad 8 % shody zamítnuto + posouzení redakcí) - pokud rukopis nevyhovuje, je zamítnut; pokud vyhovuje, následuje krok 3. 3) Posouzení třemi recenzenty - v případě kladných posudků předloženo ke schválení redakční radě a následuje krok 6; pokud existují připomínky, následuje krok 4

Jan Konečný - Výuka - KMI/PP1 Paradigmata programování

10. 3. 2014 — Metodický seminář: Matthew Sweney: Plagiátorství v odborných textech. (v angličtině) 26. 2. 2014 — Monday Forum: Paul Von Blum (African American Studies and Communication Studies, UCLA): The Civil Rights Movement in the United States: A Personal Account 24. 2 plagiátorství Publikační činnost - porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, problematika Open Access. Portál: https://ezdroje.upol.cz -zdroje určené výhradně pro studenty a zaměstnance UPOL. https://ezdroje.upol.c Veškeré závěrečné práce jsou prověřovány speciálním software k zjišťování plagiátorství. V Olomouci 12. 5. 2009. Zbyněk Svozil. Přílohy: Formulář zadání závěrečné práce. Formulář posudku bakalářské prác

Závěrečné práce: Katedra romanistik

LIBER CATENATUS. Úvahy o životě a přilehlém okolí. Píše S. Komenda (komenda@tunw.upol.cz) Část 19, červenec 2005 . PRÁZDNINOVÁ ZAMYŠLENÍ. Úvodem několik slov o metodě . Už padesát let se zabývám - počítám-li i léta univerzitní přípravy - problémem měření UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLIV POKUS O PLAGIÁTORSTVÍ SE PŘÍSNĚ TRESTÁ! Title: Studenti se zkratkou předmětu BCJA2 a CJBA3, kteří splnili podmínky zápočtu, ale nezískali v testu potřebný počet bodů pro získáni zkoušky (v hodnocení označeno jako P), mají za úkol písemnou práci: Author Univerzita Karlova CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích Celkem 9 zapojených VŠ: MUNI (koordinátor) UK, MENDEL, UPOL, OU, VŠE, UPa, JČU a ZČU Jednoletý projekt(vč. možnosti pokračování spolupráce Kontakt Katedra politologie a evroých studií Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 12 779 00 Olomouc tel./fax: (+420) 585 633 302 e-mail: politologie@upol.cz úřední hodiny: denně 9 - 1 Univerzita Pardubice. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vysoká škola ekonomická v Praze

- děkan Lach - vykazování přepracovávaných diplomových prací, po neúspěšné obhajobě, jako plagiátorství. Závěr: projekt obhájen. 8. Rok chemie na Academia film Olomouc 2011 - centralizovaný RP. Projekt za omluveného hlav. řešitele dr. Kordu představila a prezentovala Mgr. Klusáková. Diskuse - dotazy: - pror Knihovny online. Volně přístupný archiv nezkrácených textů poezie i prózy vzniklých do počátku dvacátého století. Archiv poezie s vyhledáváním básní podle autora, názvu či prvního verše. Různorodý archiv klasiků světové literatury, odborných textů týkajících se užívání jazyka a stylistiky, filozofických a.

fzv-b3-11/1 fakulta zdravotnickÝch vd up v olomouci provÁdĚcÍ norma smrnice dkanky fzv up statut a pracovnÍ postupy etickÉ komise fakulty zdravotnickÝch v Bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v elektronické verzi zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Obhájené disertační a rigorózní práce jsou univerzitní knihovnou zveřejňovány v tištěné i elektronické verzi. Tištěné verze prací jsou součástí prezenčního fondu Univerzitní knihovny UPCE a najdete je. Portlet Informace o studentovi: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více.Student, který souběžně studuje na více fakultách, si zde zvolí tu studijní identitu, se kterou chce v portálu vystupovat Diplomová práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové není podle Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) plagiát. Oznámila to mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Podle školy ale významně pochybila při citování zdrojů. Podobně rozhodla i Univerzita Karlova ohledně její bakalářské práce Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních Návod na provedení kontroly plagiátorství v systému STAG 1) Přihlaste se do systému STAG (https://stag.upol.cz/). 2) V horním menu klikněte na položku IS/STAG Personální obsazení: Ing. Rostislav Nepožitek (agenda IK, správa SW na UP, CEVIS, CES, služby,) Mgr. Věra Štěpková (výstupů UIS, FAMA, diploma.