Home

Zasažení elektrickým proudem první pomoc

První pomoc při zásahu elektrickým proudem. Teoretický výcvik a zásady chování. 7. 8. 2020. Zpět. I přesto, že v České republice počet smrtelných úrazů způsobených elektrickým proudem dlouhodobě klesá, představuje toto riziko hodně pozornosti. A není se čemu divit. Následky bývají často fatální První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz Technická první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Dbejte na bezpečnost zachránců! Může to znít paradoxně, ale v případě zásahu elektrickým proudem musíte myslet nejprve na sebe a na vlastní bezpečnost. Primární je zachovat klid, vyhodnotit situaci, a až poté jednat. Jen tak se vyhnete riziku ohrožení vlastního života Poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem Na rodinném odpoledni na Výstavišti jsme návštěvníkům připravili zážitkový program první pomoci, kde nejhlavnější roli hrála první pomoc při zasažení proudem. Následující příručka vás podrobně seznámí s konkrétními kroky, jak tuto pomoc poskytnout

pokud bylo dítě zasaženo elektrickým proudem, a i když má jen minimální příznaky, vždy zajistěte přivolání odborné zdravotnické pomoci a jeho odborné vyšetření, při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližujte k postiženému dítěti, které je pod vlivem proudu, blíže než na 18-20 metrů První pomoc při zasažení elektrickým proudem: Příznaky zasažení elektrickým proudem jsou místní a celkové. Místní nejsou podstatné, důležitý je celkový stav. U zasaženého při kontaktu s vodičem dojde k tetanickému sevření vodiče, elektrošoku s křečemi svalstva a ztrátě vědomí Úraz elektrickým proudem je velmi nebezpečný a je proto k němu přistupovat s maximální opatrností. Při nesprávném postupu totiž hrozí riziko úrazu elektrickým proudem i zachránci. Základní pravidlo první pomoci při úrazu elektrickým proudem proto zní - vždy nejprve odpojit elektrický proud a nikdy nesahat n Při zasažení elektrickým proudem vždy volejte ZZS (tel. 155), pokud je postižený v bezvědomí, má problémy s dýcháním, poruchy vědomí, pokud se s postiženým nedaří navázat kontakt, má bolesti svalů a/nebo křeče, popáleniny způsobené elektrickým proudem nebo ztrátu citu v končetinách a/nebo jejich brnění

První pomoc při zásahu elektrickým proudem

  1. První pomoc při úrazu elektrickým proudem K úrazu elektrickým proudem dojde vždy, když tělem postiženého projde proud větší než bezpečný. Rozsah poškození je přímo úměrný velikosti proudu a době působení. Velikost proudu ovlivnit nemůžeme, ale můžeme zkrátit dobu působení
  2. PRVNÍ POMOC při zasažení elektrickým proudem. Při úrazu elektrickým proudem postupujte tak, abyste neohrozili kontaktem s elektrickým vedením také sebe. Jestliže nedošlo k přerušení elektrického proudu, vypněte jistič nebo hlavní vypínač
  3. Prezentace popisuje první pomoc při zasažení elektrickým proudem. Slouží pro prezentaci tohoto tématu, ale také jako učební materiál pro samotné žáky. Klíčová slov

Zástava srdce a oběhu při úrazu elektrickým proudem bývá častou příčinou náhlé smrti. Vzhledem k tomu, že většina obětí jsou mladí lidé bez předchozího onemocnění srdce, mají výraznou naději na přežití. Podmínkou je ovšem včasná a správná první pomoc a odborná péče Úrazy elektrickým proudem. Praktický návod, jak se zachovat. O důsledcích úrazu elektrickým proudem rozhodují hlavně jeho intenzita, doba, po kterou byl člověk v kontaktu s vodičem, a trasa, kudy v těle proud šel • Autor: istock.com. Sdílet Tweet. 30. července 2018 • 06:00. Postihují zvědavé děti, které nic zlého. První pomoc p ři úrazech v laborato ři, především p ři poleptání (oka nebo těla), ale i při popálení, otev řených poran ění nebo nadýchání se zdraví škodlivých látek, jejich požití a p ři zasažení elektrickým proudem obsahuj

První pomoc - První pomoc: Zásah elektrickým proude

První pomoc při zasažení oka: Oko dlouho (alespoň 10 minut) vyplachujte studenou tekoucí vodou od vnitřního koutku k vnějšímu, aby nedošlo k zasažení druhého oka. Nikdy neprovádějte neutralizaci. Pokud je dostupný, můžete použít specializovaný roztok pro výplach očí. První pomoc při požití žíraviny První pomoc při úrazu el. proudem. Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této stresové situaci. Popisuje příznaky poranění a jak poskytnout první pomoc. Na každé kartě je telefonní číslo. Zasažení bleskem jako typ poranění elektrickým proudem je odlišné od úrazu běžným elektrickým proudem. Může být přímý, nebo zprostředkovaný přes jiné vodiče, déšť, vlhkou půdu atd. Blesk může člověka zasáhnout nejen na zemi, ale i v letadle nebo vrtulníku nebo v lanovce

Poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem Na rodinném odpoledni na Výstavišti jsme návštěvníkům připravili zážitkový program první pomoci, kde nejhlavnější roli hrála první pomoc při zasažení proudem. Následující příručka vás podrobně seznámí s konkrétními kroky, jak tuto pomoc poskytnout V případě úrazu elektrickým proudem se snažte zachovat chladnou hlavu a vzpomeňte si, co jste se naučili v kurzech první pomoci nebo četli v tomto článku. Pravidelným absolvováním praktického kurzu první pomoci si upevníte postupy v kritické situaci První pomoc při zásahu bleskem (elektrickým proudem) Pokud osoba zřetelně dýchá, položíme ji na bok (tak, aby jí z pusy mohly vytékat sliny a zároveň nemohla nic vdechnout) Zakloníme hlavu, abychom udrželi průchodnost dýchacích ces první pomoci Český červený kříž * při úrazu elektrickým proudem - při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližovat k postiženému, který je pod vlivem proudu blíže než na 18-20 metrů. Vždy je třeba co nejdříve uvědomit Policii ČR, Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS),. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Úraz elektrickým proudem. Zasažení elektrickým proudem může vést k bezvědomí a zástavě dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké spáleniny. Může být vnitřní poškození. Vždy vyhledejte lékařské ošetření, i když se zdá, že postižený utrpěl jen malé popálení. První pomoc V případě, že by vám při poskytování první pomoci hrozilo nebezpečí, myslete především na svou vlastní bezpečnost. Za nebezpečí se považuje například riziko zasažení elektrickým proudem, popálení od ohně či žíraviny, utonutí, či výbuch hořlavin. Pokud jste absolutní laik, za poskytnutí první pomoci se. První pomoc při zasažení elektrickým proudem: Příznaky zasažení elektrickým proudem jsou místní a celkové. Místní nejsou podstatné, důležitý je celkový stav. U zasaženého při kontaktu s vodičem dojde k tetanickému sevření vodiče, elektrošoku s křečemi svalstva a ztrátě vědomí Úraz elektrickým proudem je. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proude

Základní body první pomoci při úrazu elektrickým proudem jsou následující: Vypněte proud, případně u nízkého napětí vodič dostaňte od člověka jinou cestou (pomocí nevodivého předmětu) Dokud nebude proud vypnut a postižený od vodiče 100 % odpoután, nedotýkejte se ho. Zavolejte rychlou záchrannou službu Zásah elektrickým proudem první pomoc. První pomoc při úrazu elektrickým proudem Nejprve se tedy rozhlédneme a zjistíme zda postižený není zapojen do obvodu elektrického proudu a pokud tomu tak je, musíme nejprve elektrický proud odpojit a dostat postiženého z jeho dosahu Při zasažení elektrickým proudem vždy volejte ZZS (tel. 155), pokud je postižený v bezvědomí, má. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této stresové situaci. Popisuje příznaky poranění a jak poskytnout první pomoc. Na každé kartě je telefonní.

První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proudem. Úraz elektrickým proudem je velmi nebezpečný a je proto k němu přistupovat s maximální opatrností. Při nesprávném postupu totiž hrozí riziko úrazu elektrickým proudem... Více info První pomoc při zasažení elektrickým proudem s ohledem na bezpečnost všech se snažte ukončit působení proudu na dět­ský organismus. Nedotýkejte se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO21 Datum vytvoření: 10.9.2013 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brn První pomoc při zasažení elektrickým proudem: Příznaky zasažení elektrickým proudem jsou místní a celkové. Místní nejsou podstatné, důležitý je celkový stav. U zasaženého při kontaktu s vodičem dojde k tetanickému sevření vodiče, elektrošoku s křečemi svalstva a ztrátě vědomí . Title 10

Poranění elektrickým proudem. Elektrický proud při průchodu tělem, tvoří teplo hluboko ve tkáních a může vytvářet závažné popáleniny. Většina tepelného poškození je v hloubce tkání a viditelné popáleniny na kůži mohou být malé. Tyto popáleniny jsou mohou být příčinou velkého poškození svalové tkáně. Úraz může nastat nejen samotným elektrickým proudem, ale i úlekem, šokem, prud-kým trhnutím části těla, pádem na ostrý předmět, pádem z výšky. první pomoc při zasažení proudem Při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou je nutné jednat rychle, nikoliv však ukvapeně

Zásady první pomoci: volejte ZZS (tel. 155) vždy nejprve přerušte kontakt mezi postiženým a elektrickým proudem; nedotýkejte se postiženého, pokud je pod proudem! při zasažení vysokým napětím (nad 1000 V) volejte tísňovou linku 112 a vyčkejte v bezpečné vzdálenosti (18-20 metrů) na vypnutí elektrického zdroj PRVNÍ. Naopak, připravenost na zasažení elektrickým proudem, jak je známo u elektrikářů, účinek snižuje. NÁSLEDKY PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. Poranění elektrickým proudem se, podle počtu voltů zdroje elektrického proudu, rozděluje do dvou skupin, skupiny poranění vysokým napětím a nízkým napětím

Záchrana lidského života je bezesporu hrdinský čin. K tomu, abyste takovou záchranu zvládli, však potřebujete patřičné znalosti poskytnutí první pomoci, a to jak teoretické, tak praktické. Zvládli byste poskytnout první pomoc a zachránit tak lidský život? V této rubrice vás to naučíme Zasažení elektrickým proudem. Postižený, který je proudem zasažen, ztratí vědomí, má křeče, popáleniny a může dojít i k zástavě srdce. Je potřeba chránit hlavně sám sebe. Vypněte přívod proudu. Postavte se na nevodivý materiál (bednu nebo knihu)

Video: První pomoc při zasažení elektrickým proudem porodnice

První pomoc při zasažení elektrickým proudem :: ZDRAV

První pomoc při úrazu elektrickým proudem 2021 První pomoc při úrazu el . Video: První pomoc. úrazu elektrickým proudem. Zvláštností elektrickým proudem, v porovnání s ostatními druhy, je vysoká pravděpodobnost úmrtí a Statisticky počet obětí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje s nástupem tepla při zvýšené pocení, zvyšuje pravděpodobnost, že trpí úderu. Zásady poskytování první pomoci. Před započetím záchrany zasaženého elektrickým proudem musí zachraňující dbát na to, aby sám nebyl elektrickým proudem zasažen. Musí stát na nevodivé podložce, nesmí se dotýkat kovových předmětů, mokré zdi, mokrého oděvu postiženého apod První pomoc - stavy bezprostředního ohrožení života 6. 4.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých 6. 4.2 Základní neodkladná resuscitace dětí 7. 4.3 Bezvědomí 9. 4.4 Masivní zevní krvácení 9. 4.5 Vnitřní krvácení a šok 10. 4.6 Tonutí 11. 4.7 Úraz elektrickým proudem 11. 4.8 Uzávěr dýchacích cest cizím.

První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proude

Poranění elektrickým proudem - zasažení bleskem Pohotovost - LSPP, je lékařská služba první pomoci, to znamená, že pokud lékař při vyšetření... Více info : Poranění el. proudem Dobrý den, Dnes jsem dostal ránu el. proudem při zapojování žárovky tudíž asi 230V.. K úrazu elektrickým proudem dochází při průchodu nadměrného elektrického proudu tkáněmi živých organismů včetně lidí a zvířat.. V tkáních živých organismů dochází k procesům svázaným s tokem velmi slabých elektrických proudů nepřekračujících zlomky miliampérů, přičemž současně dochází k vzniku napětí v řádu zlomku voltů První pomoc při úrazu elektrickým proudem, samolepka 210 x 297 x 0,1 mm A4 . Značky, tabulky a samolepky První pomoc při úrazu elektrickým proudem tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření

Zasažení elektrickým proudem uLékaře

První pomoc při zasažení elektrickým proudem porodnice Re: Zásah el. proudem v těhotenství úraz elektrickým proudem je samozřejmě pro plod výrazně neezpečný. Děloha a amnoitická tekutina jsou výtečnými vodiči a zasažení plodu je tak snadné, jistě ovšem záleží na tom kudy (ze kterého do kterého místa) proud. Značky, tabulky a samolepky První pomoc při úrazu elektrickým proudem jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010 včetně Národní přílohy NA 1. Proč se při zásahu elektrickým proudem nebudeme nikdy dotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama? 2. Jakým způsobem zajistíš vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci při zásahu elektrickým proudem? 3. Kdy zahájíš kardiopulmonální resuscitaci? 4. Jaká je normální dechová frekvence dospělého člověka Šance na záchranu elektrickým proudem oběti klesá s časem a po 4. minutě po zasažení elektrickým proudem je šance na přežití menší než 50%. Tato opatření první pomoci by tedy měla být zahájena co nejdříve, zejména v prvním kroku, aby se zabránilo přílišnému poškození elektrického proudu elektrickým proudem a.

První pomoc při zasažení elektrickým proudem - dbát na vlastní bezpečnost, aby vás také nezasáhl el. proud - nejprve je potřeba vypnout elektřinu - tj. jistič, pojistku, odpojit spotřebič od zásuvky nebo deaktivovat vypínačem Dle jejich slov ke zranění došlo po zasažení elektrickým proudem ze zmrzlinového stroje. Navíc začala ztrácet vědomí. Strážníci k ní okamžitě přispěchali, poskytli ji první pomoc a uvedli ji do stabilizované polohy. Na místo byly přivolány složky Integrovaného zác BOZP, PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0762 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TE_TP_04 Název školy Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování s. r. o. , Zádveřice č. 5, Zádveřice -Raková, 763 12 Autor Ing

Úraz elektrickým proudem | porodnice

První pomoc. Postup při zasažení elektrickým proudem. Zásady při poskytování první pomoci zraněnému. Délka pořadu : 20 minut Připravili : Lubomír A. Křižan, Lubomír Lacina, ČVUT Praha 1985 Číslo nahrávky : OE 7 Úraz elektrickým proudem: první pomoc, následky po úrazu elektrickým proudem pevnostnapětí a proud, doba expozice, zdravotní stav, věk, a včasnost první pomoci obětem. Druhy elektrickým proudem . elektrický šok( šok) - účinek na celé tělo, Příznaky zasažení elektrickým proudem Laická první pomoc, Modelovky, Poranění elektrickým proudem vzniká při spojení těla se dvěma body, mezi kterými je elektrické napětí, či propojení s neuzemněnou fází. U vysokého napětí může dojít k zasažení osoby i na. Read More Operátor vám bude při postupu první pomoci asistovat ; a řekne vám, co máte dělat. Vyhodnoťte rizika. Rozhlédněte se, zda vám nehrozí zasažení elektrickým proudem či ohněm. Pokud jste na silnici, oblečte si reflexní vestu. Zaměřte se na stav zraněného. Je v bezvědomí? Krvácí? Má popáleniny První pomoc při poleptání: Důkladně vyplachujte proudem tekoucí vody tak, aby chemikálie odtékala co nejkratší cestou - neleptala další části kůže nebo sliznic - alespoň 10 minut. Sterilně přikryjte postižené místo - v případě poleptání kůže známou chemikálií je možné krytí prosytit slabým.

Prvořadou činností v rámci první pomoci při zasažení elektrickým proudem je přerušení spojení těla postiženého se zdrojem proudu (vypnutí, odsunutí vodiče). Pokud došlo k zástavě dechu i oběhu, je nutné neprodleně zahájit oživování a pokračovat až do příjezdu přivolané záchranné služby Jaké jsou následky úrazu elektrickým proudem? Co musíme udělat jako první při zasažení osoby elektrickým proudem? Vysvětli jak. 6. Vysvětli postup 1.pomoci, je-li postižený v bezvědomí. Co následně ošetříme při zasažení elektrickým proudem? Jaká je 1.pomoc při šoku

Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudem

Informace a články o tématu První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proudem. Praktické tipy o zdraví a První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proudem. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit První pomoc zasaženému. Pokud už k zásahu elektrickým proudem vysokého či nízkého napětí dojde, potřebuje postižený co nejrychlejší pomoc. Dejte si ale dobrý pozor, abyste k úrazu nepřišli i vy! Záchranná služba sestavila postup první pomoci

První pomoc při úrazu elektrickým proudem | E-safetyshop.eu. Příznaky zasažení elektrickým proudem jsou místní a celkové. Místní nejsou podstatné, důležitý je celkový stav. U zasaženého při kontaktu s vodičem dojde k tetanickému sevření vodiče, elektrošoku s křečemi svalstva a ztrátě vědomí. Následuje pád, zástava dýchání a oběhu. Totéž platí při zasažení bleskem Zasažení elektrickým proudem může vést k bezvědomí a zástavě dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké spáleniny. Vždy vyhledejte lékařské ošetření, i když se zdá, že postižený utrpěl jen malé popálení. Zásady poskytování první pomoci Před započetím záchrany zasaženého. Zásady poskytování první pomoci První pomoc Pomoci osobě v nouzi je morální zásada každého slušného člověka. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. (ve znění pozdějších předpisů § 207) vymezuje trestní postih za neposkytnutí pomoci. 1. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy na zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem - Maminka.cz. Pozor na fén v koupelně! První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Martina Machová 12. 9. 2020. Zapomenutý zapojený fén odložený v dosahu vany se v dětských ručkách může změnit ve smrtící nástroj. Ostatně víte, jak postupovat, jste-li svědkem úrazu. První pomoc při úrazu elektrickým proudem, plast 210 x 297 x 0,5 mm A4. Kód: 10380860MR Skladem u dodavatele. Dodací lhůta: 16.7.2021 - za 2 dn • Seznámení se základy První pomoci zasažení el.proudem. • Rozlišení vodivých a nevodivých materiálů. • Ukázka První pomoci v praxi. • Opakování důležitých telefonních čísel - vytvoření mnemotechnických pomůcek na jejich zapamatování. • 150 - HOŘÍ (hasiči), 155 - KŘÍŽ (první pomoc), 158 - POUT Úraz elektrickým proudem je celkem časté profesní poranění. Kromě elektrikářů profesionálů, ošetří za rok záchranná služba i dost domácích odborníků, kteří se s očekávaným napětím pustí do opravy domácí elektroinstalace, aniž by znali potřebné zásady při práci s takovou energií, jako je elektrická

Jeden z mužů začal odřezávat spadlý strom a při obnovení napětí na vedení a následně i na kmeni stromu došlo k jeho zasažení elektrickým proudem. Bezprostředně po nehodě mu poskytli zbylí dva muži první pomoc a přivolali záchranou službu. Po základním ošetření byl postižený dopraven letecky do nemocnice Jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem . K průchodu proudu tělem stačí také jen neuzemněná fáze. U vysokého napětí může dojít k zasažení elektrickým obloukem, a to i bez kontaktu s vodičem. Zhruba 80 % všech úrazů elektrickým proudem je způsobeno nízkým napětím (do 1000V), z nich asi 3 % jsou. Kontaktujte nás Tel: 604 266 813 nebo 733 773 23 Za ohrožení vlastního bezpečí se považuje například riziko zasažení elektrickým proudem, popálení od ohně či žíraviny, utonutí nebo výbuch hořlavin. Pokud jste absolutní laik, za poskytnutí první pomoci se považuje i bezodkladné přivolání zdravotní pomoci První pomoc - zasažení chemickými látkami 19. 4.1 Obecné zásady první pomoci 19. 4.2 Žíraviny - poleptání 19. 4.3 Toxické látky 20. 4.4 Dráždivé a zdraví škodlivé látky 21. 4.5 Otrava oxidem uhelnatým 22 Základní postup. Zajištění bezpečnosti zachránc

Co dělat, když je dítě zasaženo elektrickým proudemZdravotnická záchranná služba Moravskoslezského krajeBezpečně s elektřinou | ČEZ Distribuce

První pomoc při úrazu elektrickým proudem, samolepka 210 x 297 x 0,1 mm A4. Kód: 10380861MR Skladem u dodavatele. Dodací lhůta: 14.7.2021 - za 2 dn Poškození ryb elektrickým proudem. 22. března 2021 délka 6 min. Lov elektrickým agregátem z člunu se uplatňuje méně často, hlavně při odlovu generačních ryb. Kromě lovce a asistenta je nutný i spolehlivý lodivod, foto: Jozef Májský. Na začátku minulého století, kdy probíhaly první pokusy s lovem ryb pomocí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Elektrická trauma je traumatickápoškození integrity, funkcí tkání a orgánů, které se objevují pod vlivem průmyslového, domácího nebo přírodního elektrického proudu. Různé typy elektrických šoků mají různé účinky na organismus, které mohou být v důsledku popálenin. První pomoc: chlazení Teplo se šíří postupně od povrchu do hloubky. Pokud se nám ho podaří včas odvést chlazením, nedojde k poranění vnitřních částí, které jsou méně odolné. u vyšších stupňů sterilní krytí postižené části v rámci 1. pomoci žádné masti Úraz elektrickým proudem Specifika úrazu elektrickým proudem Veronika Tomášková . 2 ̶Nepřímé zasažení ̶V blízkosti dopadu blesku, krokové napětí (může ohrozit osoby až do 30 metrů od zásahu blesku) První pomoc při úrazu nízkým napětím ̶2 základní cíle 1. Přerušit kontakt se zdrojem el. proud