Home

Dynamická scintigrafie ledvin

Dynamická scintigrafie ledvin - Nemocnice Na Homolc

  1. Dynamická scintigrafie ledvin. Stručný popis. I.v. aplikované radiofarmakum je nefrony vylučováno do dutého systému ledvin, odkud je transportováno do močového měchýře. Jednotlivé fáze jsou zaznamenány na dynamické sekvenci scintigramů. Rutinně se stanovuje podíl levé a pravé ledviny na celkovém vylučování
  2. Dynamická funkční scintigrafie ledvin je vyšetření, které ve svém výsledku poskytuje obrazovou informaci o funkčním parenchymu ledvin a navazujících močových cestách. Umožňuje posoudit funkci ledvin nebo jejich částí a vyhodnotit odtokové poměry
  3. Dynamická scintigrafie ledvin (event. s podáním diuretika) Princip Po podání radiofarmaka, které se vylučuje tubulární sekrecí dojde k zobrazení perfuze, funkce a vylučování ledvin. Provedení Aplikace radiofarmaka (99m Tc-MAG-3) i.v., přičemž detektor scintilační kamery je nastaven na oblast ledvin. Dynamická studie v.

1. Dynamická scintigrafie ledvin. Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje funkce ledvin a odtok moči dutým systémem ledvin. Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin 95% z podaného množství je vymočeno během 4 hodin po podání Dynamická scintigrafie ledvin - podrobné informace k metodě 7/2012 Nemocnice Pelhřimov p.o. Oddělení nukleární medicíny Slovanského bratrství 710 Tel.: +420 565355493 393 01 Pelhřimov Dynamická scintigrafie ledvin - podrobné informace k metodě Název metody: Dynamická scintigrafie ledvin. Dynamická / statická scintigrafie ledvin MAG 3 / DMSA Milí rodiče, u Vašeho dítěte je nezbytné provést speciální vyšetření funkce ledvin pomocí radioaktivně označené kontrastní látky. Tento leták Vám poskytne informace o průběhu vyšetření. Z textu se dozvíte, jaké kroky vyšetření zahrnuje, a ty je pak možné. Dynamická scintigrafie ledvin posky-tuje užitečné informace o funkci obou ledvin. Nevýhodou systému Ostnucline, který je přizpůsoben potřebám české komu-nity, je fungování v prostředí Windows 98. Na našem pracovišti jsme měli možnost tes-tovat nový program InterViewXP™ pro hod-nocení funkce ledvin od firmy Mediso Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vysvětlení zprávy ohledně dynamické scintigrafie ledvin s 99m Tc-MAG3 a furosemidový test. Perfuzní fáze je vlevo přiměřená, vpravo lehce zvýšená. V parenchymové fázi mají ledviny oválný tvar o největších rozměrech práva ledvina 10*5cm taktéž i levá. Ledviny jsou uloženy v obvyklé lokalizaci. Úrověň aktivity je vlevo.

Dynamická funkční scintigrafie ledvin - Wikipedi

Dynamická scintigrafie ledvin 99m TcMAG3. Indikace: Orientační informace o tvaru, velikosti, poloze ledvin, jejich makrostruktuře, určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkci ledvin, informace o odtokových poměrech z kalichopánvičkového systému a močovodů - rozlišení obstrukce úplné a neúplné od dilatační uropatie Dynamická scintigrafie ledvin s Captoprilovým testem Princip: ACE inhibitor vyvolá u ledviny s hemodynamicky významnou stenozou a.renalis pokles glomerulární filtrace a tím i funkce. To se projeví při dynamické scintigrafii ledvin zejména zploštěním funkčního segmentu a opožděním vrcholu křivk Dynamická scintigrafie ledvin Dynamic renal scintigraphy. Abstract: Bakalářská práce s názvem Dynamická scintigrafie ledvin popisuje kompletní postup vyšetření od přípravy pacienta po zhodnocení výsledků vyšetření. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie ledvin, charakterizováno ionizující záření. Dynamická scintigrafie ledvin k detekci renovaskulární hypertenze Princip. Dynamická scintigrafie ledvin provedená po premedikaci ACE inhibitorem. V případě přítomnosti stenózy renálních tepen dojde k poklesu filtračního tlaku, čímž dojde k poklesu funkce a zpomalen

Dynamická scintigrafie ledvin a její modifikace Dynamická scintigrafie ledvin je vyąetření, které poskytuje obrazovou informaci o funkčním parenchymu ledvin a jejich kalichopánvičkových systémech, ale předevąím umoľňuje kvantifikovat funkci ledvin nebo jejich částí a zhodnotit odtokové poměry Polycystóza ledvin. Praktické lékařství Aleš 31.1.2017. Dobrý den, v příloze posílám zprávy z vyšetření. Můžete se na tyto zprávy podívat a napsat mi Váš názor na výsledky vyšetření. Děkuji. Zobrazit více. Odpovídá lékař: MUDr. Veronika Horáková Dynamická scintigrafie ledvin (Tc99m DTPA, Tc99m MAG3) hodnotí rozdíl v perfúzi mezi oběma ledvinami. Na rozdíl od renovaskulární hypertenze (při významné stenóze jedné renální tepny) je její výtěžnost u jedinců s oboustranným stenotickým postižením renálních tepen nebo tepny solitární ledviny nízká Dynamická scintigrafie ledvin. Vyšetření poskytuje informace o každé ledvině zvlášť (prokrvení, funkce) a o funkci vývodných cest močových (ledvinné pánvičky, močovody a močový měchýř). Nejvíce se používá pro vyšetření pacientů s překážkou odtoku moče z ledviny (hydronefróza) Dynamická scintigrafie ledvin (DSL) Princip: Radiofarmakum po intravenózní aplikaci je vylučováno přes glomerulární, tubulární aparát renálního parenchymu do moči v krátkém časovém období, umožňující zobrazení jednotlivých fází až do zobrazení radiofarmaka v močovém měchýři

Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty Dynamická scintigrafie ledvin v kombinaci s furosemidovým testem může rozlišit oba hlavní typy uropatií - dilatační bez obstrukce a obstrukční. Pokud se zcela normalizuje pokles nefrografické křivky po diuretiku a vymizí retence radiofarmaka v dutém systému ledviny, jedná se o pouhou dilataci se zvýšenou kapacitou Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem 99mTc-DTPA - diagnostika renovaskulární hypertenze Princip: hodnocení sekreční a exkreční funkce před a po podání ACE inhibitoru, ~ ñ mg Captoprilu l hod. před vyšetřením příčinou renovaskulární hypertenze je hemodynamicky významná stenoza a.renalis s následno

Dynamická scintigrafie ledvin (event

Dynamická scintigrafie ledvin F +20 při sledování roční dívky s hydronefrózou vlevo, se známkami parciální obstrukce a s funkcí levé ledviny v rámci funkční symetrie. Fig. 10. Dynamic scintigraphy of the kidneys F +20 during observation of one year old girl with hydronephrosis of the left, with signs of partial obstruction and. Diagnostika: Renovaskulární hypertenze - dynamická scintigrafie ledvin. Zpracoval: doc. MUDr. Pavel Koranda, PhD., Klinika nuikleární medicíny LF UP a FN Olomouc. Úvod. Renovaskulární hypertenze je projevem aktivace renin-angiotenzinového systému při ledvinné hypoperfuzi v typickém případě v důsledku stenózy renální.

Dynamická scintigrafie ledvin s použitím radiofarmaka 99mTc-MAG3 umožňuje stanovení plazmatické clearance nevzorkovou metodou. Získaná hodnota extrakce (ERPF) vypovídá o očistovací schopnosti ledvin a funkčním stavu tubulární masy Dynamická scintigrafie ledvin . DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE LEDVIN U DĚTÍ . Dynamická a statická scintigrafie ledvin . Scintigrafie ledvin Materiál pro studenty medicíny . Myocard scintigrafie . Perfuzní scintigrafie myokardu . OBSAHUJE AKTUALIZOVAN OBOROV ADRESÁ . Scintigrafie s 67Ga citrátem

Ambulance nukleární medicíny | Oblastní nemocnice Trutnov a

10. Statická scintigrafie ledvin. Dostatečná hydratace před vyšetřením. Doba vyšetření 3,5 hodiny. 11. Dynamická scintigrafie ledvin. Dostatečná hydratace před vyšetřením. Doba vyšetření 60 minut. 12. Scintigrafie štítné žlázy pomocí Tc. Bez přípravy. Doba vyšetření 60 minut. 13. Vyšetření příštítných. Dynamická scintigrafie ledvin - ke stanovení odtokových poměrů, funkce ledvin. Statická scintigrafie ledvin - zjišťuje vrozené vývojové vady, hodnotí funkční parenchym (zejména po akutní pyelonefritidě). Scintigrafie slinných žláz - zobrazuje průtokové a ložiskové změny příušních a podčelistních slinných žláz Dynamická scintigrafie ledvin MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Účel Vyšetření slouží především k posouzení funkční zdatnosti ledvin a průběhu odtoku moči horními močovými cestami, taktéž k hodnocení perfuze funkce a drenáže transplantátu, komplikací po transplantaci, průběhu odtoku moči horními močovými cestami. SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ informace pro pacienty a jejich blízké Princip: Vyšetření slouží především k posouzení funkční zdatnosti ledvin a průběhu odtoku moči horními močovými cestami. Jako radiofarmakum se používá 99mTc-MAG3 (merkaptoacetyltriglycin, betiatid), který se po injekci do žíly rychle vychytává ledvi

Informace pro pacienty - scintigrafická vyšetření - FN Moto

The bachelor thesis characterizes the methods of nuclear medicine enabling to evaluate the morphology and functionality of the kidneys, i.e. dynamic and static renal scintigraphy. The theoretical part describes used radiopharmaceuticals, anatomy and physiology of kidneys including their pathology and mainly describes the course of both imaging methods including their modifications Dynamická scintigrafie ledvin: Druhy scintigrafické studie . tento typ diagnózy se používá jako další radiografie provedenou po . močových orgánů, v závislosti na účelu diagnózy pro pacienta z jednoho druhu může být použit scintigrafie

dynamicka scintigrafie ledvin uLékaře

- dynamická scintigrafie ledvin pro vyšetřování perfúze ledvin, funkce ledvin a močových cest - stanovení hodnoty glomerulární filtrace - mozková angiografie a scintigrafie mozku jako alternativa tam, kde není k dispozici CT a/nebo magnetická rezonance. b) Po inhalaci nebulizovaného roztoku sloučeniny označené 99mTc Postavení dynamické scintigrafie ledvin s furosemidovým testemv diagnostice obstrukčních uropatií v dětském věku English info Position of the Dynamic Renal Scintigraphy with the Furosemide Test in the Diagnosis of ObstructiveUropathies in Childhood Administration of a diuretic substance during dynamic renal scintigraphy is widely. Dynamická scintigrafie ledvin. Dynamická scintigrafie ledvin je metoda pro hodnocení funkce a poruch ledvin a vývodných cest močových. Poskytuje informace o průtoku krve ledvinami, o velikosti glomerulární filtrace, tubulární funkce a odtoku moče pro obě ledviny dohromady i pro každou ledvinu zvlášť DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE LEDVIN. Vyšetřením se posuzuje funkční zdatnost ledvin a odtok moči z nich - při zánětlivých, poúrazových nebo nádorových onemocněních ledvin, při vrozených poruchách, vysokém krevním tlaku. Vyšetření zpravidla indikuje urolog, nefrolog, praktický lékař, dětský lékař, internista Dynamická scintigrafie ledvin. Nukleárně medicínské vyšetrovací metody v onkologii. Radionuklidová kardioangiografie (metoda prvního průtoku) Scintigrafie skeletu. Perfuzní scintigrafie myokardu. Základy radiofarmaci

Scintigrafie ledvin: typy, příprava a interpretace výsledků Takže jste byli posláni do naprosto nepochopitelné studie o ledvinách - scintigrafie. Slyšeli jste o všem: o rentgenovém vyšetření, o ultrazvuku a to je t *Dynamická scintigrafie ledvin - ke stanovení odtokových poměrů, funkce ledvin. *Statická scintigrafie ledvin - zjišťuje vrozené vývojové vady, hodnotí funkční parenchym (zejména po akutní pyelonefritidě). *Scintigrafie slinných žláz - při podezření na zánět, tumor Dynamická scintigrafie ledvin 99m TcMAG3. Indikace. Dynamická funkční scintigrafie ledvin; Nadledvina; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu ledvina na Wikimedia Commons; Slovníkové heslo ledvina ve Wikislovníku Stránka byla naposledy editována 6. 6. 2021 v 11:47. Text je dostupný pod licencí Creative. 4.1. Podstata a metody scintigrafie. Radionuklidy v nukleární medicíně Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí otevřených radioaktivních látek - radiofarmak - aplikovaných do vnitřního prostředí organismu; těmito metodami in vivo se budeme zabývat v této kapitole. Při vyšetření in vitro se radiofarmakum neaplikuje pacientovi do těla.

Nukleární medicína

Dynamická scintigrafie ledvin s farmakologickou intervencí (Furosemid, ACE inhibitory) včetně měření močového rezidua Princip: Radiofarmakum po intravenózní aplikaci je vylučováno přes glomerulární nebo tubulární aparát renálního parenchymu do moči v krátkém časovém období, umožňující zobrazení jednotlivých. Dynamická scintigrafie ledvin (30.9.99) : Metodika : v zadní projekci v poloze na zádech , kamera planární Nucline AP, aplikace 99 MBq 99m Tc-MAG3 (přípravek Rotop MAG3 kit), akvizice snímků : 64 po 30 vteřinách, vyhodnocení systémem OSTNUCLINE verze 3.1 (obr.2). Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s event.stanovením podílu funkce 2 - 2,5 h do 4 týdnů do 24 h Sekvenční (dynamická) scintigrafie ledvin s 99mTc-DTPA s možností Furosemidového testu 1 h do 3 týdnů do 24 h Sekvenční (dynamická) scintigrafie ledvin s 99mTc-DTPA s aptoprilovým testem 2x 2 - 3 h do 3 týdnů do 24 h od 2.

Dynamicka scintigrafie ledvin - poradna, diagnózy

Statická scintigrafie zobrazuje rozložení radiofarmaka ve tkáni, dynamická scintigrafie zachycuje jeho změny v čase. Snímky se pořizují buď ihned po aplikaci radiofarmaka (dynamická scintigrafie) nebo s různě dlouhým časovým odstupem (statická scintigrafie) Dynamická scintigrafie ledvin s výpočtem GF event. ERPF: Vyšetření se užívá k posouzení vzhledu, velikosti, uložení i funkční zdatnosti ledvin, k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci a ke zhodnocení odtoku moči z ledvin. furosemidový test slouží k diferenciální diagnostice.

Ozařování lymfatických uzlin, ozařování axillárních a

Dynamická scintigrafie ledvin F +20 při sledování roční dívky s hydronefrózou vlevo, se znám-. kami parciální obstrukce a s funkcí levé ledviny v rámci funkční symetrie . Dynamická scintigrafie transplantované ledvin . Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se. Dynamická scintigrafie ledvin. Pneumologie. Perfuzní scintigrafie plic Ventilační scintigrafie plic. Endokrinologie. Scintigrafie štítné žlázy Subtrakční scintigrafie příštítných tělíse Název souboru: dynamická scintigrafie ledvin - městnání v dilatováné pánvičce při stenose pelvicoureterální junkce - nefrografická křivka.jpg Velikost: 501.35 kB Typ souboru: jp kvantitativní hodnocení je v takovém případě znemožněno (např. dynamická scintigrafie ledvin nebo žlu­ čových cest). U neklidných pacientů je ve vybraných případech vhodné zvážit odpovídající premedikaci. Delší časová náročnost spočívá často v čekací době mezi aplikací radiofarmaka a vlastním vyšetřením Statická scintigrafie ledvin se stanovením relativní funkce9. Dynamická scintigrafie ledvin9. Dynamická scintigrafie transplantované ledviny10. Dynamická scintigrafie ledvin s Captoprilem10. Nepřímá uroflowmetrie11. Scintigrafie slinných žláz - statická a dynamická11. Dynamická scintigrafie jícnu s detekcí GER1

Téma: Radionuklidová vyšetření ledvin « Tvorba a ověření e

Dynamická scintigrafie ledvin; Scintigrafie štítné žlázy Dobrý den po prochladnutí,jsem prošla asi dva dny s mírnou TT37,3 kdy me zacala bolet na prave str.ledvina,pocit na zvracení,celková slabst a unava, dospavaní během dne.Bolest jsem potlačila Agifen kapkama ale stejne jsem v pátek večer skončila na pohotovosti Nejčastěji prováděná radioizotopová vyšetření se týkají diagnostiky kostí, ledvin, plic, štítné žlázy, jater, srdce a mozku. Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů od pediatrie přes vnitřní lékařství až po psychiatrii Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno MUDr. Igor Černý, Ph.D

Dynamická scintigrafie ledvin je metoda pro hodnocení funkce a poruch ledvin a vývodných cest močových. Poskytuje informace o průtoku krve ledvinami, o velikosti glomerulární filtrace, tubulární funkce a odtoku moče pro obě ledviny dohromady i pro každou ledvinu zvlášť. Lze také dobře posoudit tvar, velikost a topiku Dynamická scintigrafie ledvin k detekci renovaskulární hypertenze Princip Dynamická scintigrafie ledvin provedená po premedikaci ACE inhibitorem. V případě přítomnosti stenózy renálních tepen dojde k poklesu filtračního tlaku, čímž dojde k poklesu funkce a zpomalení tranzitu radiofarmaka postiženou ledvinou používanými v nefrourologii, jako je dynamická scintigrafie ledvin nebo radionuklidová cystografie (tab. 1). Naproti tomu ne všechna pracoviště používají pinhole ko-limátory a tomografická vyšetření. Ani mezinárodní komise odborníků v dětské radionuklidové nefrourologii (ISCORN Dynamická scintigrafie ledvin tedy slouží ke kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení funkční schopnosti ledvin, jejich perfuze a kinetiky horních močových cest. Komplexní matematické vyhodnocování této dynamické studie zahrnuje následující hlavní body: Vizuální.

Radionuklidová vyšetření ledvin - WikiSkript

neinformuje o funkci ledvin problematická dostupnost Pomocná vyšetření vyšetření přínos nevýhody izotopová vyšetření (renografie, dynamická studie ledvin, statická scintigrafie ledvin) informují o funkci ledvin nejsou schopny zobrazit litiázu ascendentní pyelografie možné i u renální insuficience invazivit Příprava: Viz dynamická scintigrafie ledvin Indikace: Dif. dg. obstrukční uropatie a prostého zvětšení prostornosti kalichopánvičkového systému 4.5. Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem (99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3) Princip: Zhodnocení vlivu ACE-inhibitoru na glomerulární filtraci ledviny: srovnání funkce

Scintigrafie (gamagrafie) - Vitalion

Scintigrafie sentinelové lymfatické uzliny (99mTc-koloid) Scintigrafie (123I-MIBG) Měření objemu cirkulující krve (51Cr) Scintigrafie k průkazu zánětu (99mTc-monoklonální protilátky proti granulocytům) Dynamická scintigrafie ledvin(99m Tc - MAG3 nebo 99m Tc - DTPA) Evakuace žaludku(99mTc - DTPA) Scintigrafie plic (99mTc - MAA -Dynamická scintigrafie ledvin -Princip:podání látky rychle se vylučující ledvinami, snímání sekvence obrazů jednotlivých fází koncentrace a vylučování radioindikátoru ledvinami . Renální biopsi

Nukleární medicín

Dynamická scintigrafie ledvinDynamická scintigrafie ledvin Indikace Oi tOrientačníi fí informace o t lik ti l l d itvaru, velikosti, poloze ledvin a jejich makrostruktuře Aproximativní posouzení GF (99mTc-DTPA) nebo tubulární funkce (99mTctubulární funkce (99mTc-MAG3) Určení ppj yodílu jednotlivé ledviny na celkové funkc Dynamická scintigrafie ledvin • DTPA (vylučována glomerulární filtrací) • MAG-3 (vylučována tubulární sekrecí) Hodnocení : glomerulární funkce event. míra obstrukce (křivka nemá sinusový tvar) Statická scintigrafie ledvin = Tc-dimerkaptosukcinát (DMSA), vylučován GF, po 2 hodinách vychytáván v tubulárních bb nález, následují další vyšetření upřesňující diagnózu (mikční cystouretrografie, statická/dynamická scintigrafie ledvin, uretro cystosko- pie, urodynamika dolních močových cest). Pro nemocného je nejdůležitější zjištění vlivu vrozené vady na funkci ledvin, při zváž ení dia • dynamická scintigrafie ledvin (MAG3) - je vhodná pro posouzení funkce obou ledvin, pro posouzení vyprazd ňování pánvi čky - může být první známkou významn ější obstrukce, zejména p ři použití furosemidového testu (wash out test). • statistická scintigrafie ledvin (DMSA) ledv. pánvičky a vyšetření Dynamická scintigrafie ledvin - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Dynamická scintigrafie ledvin s podáním kaptoprilu ztrácí svoji výtěžnost u pokročilejší renální nedostatečnosti (sérový kreatinin > 300 mmol/l). Přínosné je barevné dopplerovské vyšetření renálního tepenného řečiště. Zlatým standardem je renální angiografie, která umožňuje současné provedení. o Dynamická scintigrafie ledvin s kaptoprilovým testem k diagnostice renovaskulární hypertenze o Dynamická scintigrafie ledvin s nepřímou cystoureterografií k detekci vesikoureterálního reflexu o Statická scintigrafie ledvin - Endokrinologie o Scintigrafie štítné žlázy o Scintigrafie příštítných tělísek. Dynamická scintigrafie ledvin (diferenciální diagnostika obstrukční uropatie, vyšetření renovaskulární hypertenze, vyšetření transplantované ledviny), radiofarmaka a jejich vlastnosti. Radionuklidová cystografie. Ra d i o fa r ma k a Požadavky na radiofarmaka, kinetika radiofarmak Dynamická scintigrafie se obvykle provádí až po 6 týdnech věku dítěte, kdy již jsou tubulární funkce vyzrálejší (17). Také magnetická rezonance, která nám poskytuje přesné informace o anatomických poměrech, stranové funkci ledvin i o odtokových parametrech, má své místo v diagnostice vro-zených vad ledvin Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem (99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3) Princip: Zhodnocení vlivu ACE-inhibitoru na glomerulární filtraci ledviny: srovnání funkce a drenáže ledviny v době efektu jednorázového podání ACE inhibitoru a funkce a drenáže ledviny bez vlivu ACE inhibitoru

Počítačová tomografie ledvin (CT) Mikční cystouretrografie (MCUG) Magnetická rezonance (MR) Ascendentní pyelografie (AP) Fázová (dynamická) scintigrafie ledvin (DTPA, MAG3) Statická scintigrafie (DMSA) Urodynamická vyšetření- cystometrie, uroflowmetrie, profilometrie; Uretroskopie, cystoskopie Webové odkazy. Česká urologická. Scintigrafie ledvin dynamická Scintigrafie ledvin statická Scintigrafie štítné žlázy Scintigrafie příštítných tělísek Scintigrafie mozku perfuzní. Fázová scintigrafie ledvin Dynamická scintigrafie ledvin je metoda pro hodnocení funkce a poruch ledvin a vývodných cest močových. Poskytuje informace o průtoku krve ledvinami, o velikosti glomerulární filtrace, tubulární funkce a odtoku moče pro obě ledviny dohromady i pro každou ledvinu zvláš

Scintigrafie ledvin statická s 99mTc-DMSA (jizvy a jiné ložiskové změny) Scintigrafie ledvin dynamická s MAG3 se stanovením ERPF (event.s furosemidovým nebo . captoprilovým testem) Scintigrafie ledvin dynamická s 99mTc-DTPA (separovaná glomerulární filtrace) RN mikční cystografie nepřímá s vyš. VUR - při dynam. scintigrafii. Provedena dynamická scintigrafie ledvin (99m TcMAG3) prokazující výraznou poruchu perfuze a sekreční funkce obou ledvin s dominantním postižením vlevo a nehomogenní strukturu parenchymu ledvin. Následující dvoufázové kontrastní CT potvrdilo embolizaci do odstupů obou renálních tepen s plněním periferie, nehomogenním. 2 HYDRONEFRÓZA Diagnostika: vstupní vyšetření laboratorní soubor, ultrasonografie ledvin ev. s furosemidem, IVU nebo CT urografie též zpravidla s furosemidem, DSL ( dynamická scintigrafie ledvin) s furosemidem při stenóze pyeloureterálního přechodu, ascendentní uretero-pyelografie, pyelo - ureteromanometrie, cystoskopie. snímek plic 0,05 statická scintigrafie ledvin 1,5 páteř 1,8 dynamická scintigrafie ledvin 2,2 břicho 3-8 dynamická cholescintigrafie 2,3 urografie 2,1 scintigrafie skeletu 3,4 mamografie 0,5 perfúzní scintigrafie skeletu 1,2 angiografie 3-9 scintigrafie štítné žlázy 2,2 CT hlava 1,1 scintgrafie perfuze myokardu 7,5 CT tělo 9,

Trachta J, Pýchová M, Zeman L, Kříž J. Přínos dynamické scintigrafie v pooperačním sledování pacientů po pyeloplastice pro jednostrannou obstrukci pyeloureterálního přechodu. Cíl: Zhodnotit klinický přínos dynamické scintigrafie ve sledování d.. 99mTc-DMSA Scintigrafie ledvin statická ledviny 1,80E-01 8,80E-03 2,20E-01 1,10E-02 3,00E-01 1,50E-02 4,30E-01 2,10E-02 7,60E-01 3,70E-02 ICRP128 Radionuklidová kardioangiografie (metoda prvního průtoku) Dynamická scintigrafie ledvin Stanovení GF, ERPF měřením radioaktivity krevních vzorků Dynamická scintigrafie ledvin k detekc Dynamická scintigrafie ledvin - princip, radiofarmaka, indikace Statická scintigrafie ledvin, princip, radiofarmaka, indikace Metody nukleární nefrologie, funkční a scintigrafické vyšetřen

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v retroperitoneálním prostoru.Má celou řadu funkcí. Slouží k udržování stálosti vnitřního prostředí a odstraňování odpadních produktů, které z těla odcházejí v podobě moči Dynamická scintigrafie ledvin a její speciální aplikace - radiofarmaka a jejich vlastnosti, diagnostika renovaskulární hypertenze, diferenciální diagnostika obstrukční uropatie (furosemidový test, dekonvoluční analýza) Diagnostika: ultrasonografie, dynamická scintigrafie ledvin a mikční cystografie. Zlatým standardem operační léčby je reimplantace podle Politano-Laedbettera, podle operačního nálezu event. s modelací močovodu. V letech 2000-2013 jsme na Dětské chirurgické klinice FN Motol operovali 35 dětí pro primární obstrukční

Problematika přístupu k urologicky nemocným dětem při

Nefrologická diagnostika IKE

3. Perfuzní a ventilační scintigrafie plic 4. Plicní embolie - význam metod NM 5. Radionuklidová vyšetření v nefrourologii 6. Význam dynamické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s obstrukcí vývodných cest močových 7. Význam statické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s pyelonefritidou 8 Dynamická scintigrafie ledvin a její speciální aplikace - radiofarmaka a jejich vlastnosti, diagnostika renovaskulární hypertenze, diferenciální diagnostika obstrukční uropatie (furosemidový test, dekonvoluční analýza). Metodika perfuzní a ventilační scintigrafie plic se zaměřením na radionuklidovo sekreční III. exkreční čas A čas normální křivka obstrukční křivka křivka parenchymového typu afunkční křivka izostenurická křivka Základní typy nefrografických křivek Dynamická scintigrafie ledvin Indikace Orientační informace o tvaru, velikosti, poloze ledvin a jejich makrostruktuře Aproximativní posouzení GF.

Jak se efektivně učit cizí jazyk, jak se naučit cizí jazykLed trubice | led trubice na rozdíl od běžných zářivekOddělení nukleární medicíny | Nemocnice Pelhřimov

Angiografi 2 HYDRONEFRÓZA • Diagnostika: • vstupní vyšetření laboratorní soubor, ultrasonografie ledvin ev. s furosemidem, IVU nebo CT urografie též zpravidla s furosemidem, DSL ( dynamická scintigrafie ledvin) s furosemidem při stenóze pyeloureterálního přechodu, ascendentní uretero-pyelografie, pyelo - ureteromanometrie. Scintigrafie jater a sleziny 1,10E-03 ICRP 128: dose to uterus 99mTc - leukocyty Scintigrafie k detekci zánětů 3,60E-03 link Radionuklidová venografie Perfuzní scintigrafie plic Peritoneoscintigrafie Dynamická scintigrafie ledvin Nepřímá radionuklidová cystografie Dynamická scintigrafie ledvin k detekci renovaskulární hypertenz Úloha radiologického asistenta při vyšetření ledvin metodami nukleární medicíny . Autor: Petra Urbánková . 2008 Vedoucí práce: MUDr. Ingrid Špalková . Prohlášení . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci.